bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

Кои билки са забранени за събиране у нас

Забранени за събиране билки, ограничения и квоти

ЗАПОВЕД РД-88 Забранени за събиране билки, ограничения и квоти

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗАПОВЕД № РД 88

от 30 януари 2019 г - 30/01/2019
 

На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните растения


I. Определям допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) от естествените находища, извън територията на националните паркове, съгласно приложението на следните видове лечебни растения:
Божур червен (Paeonia peregrina Mill.)
Зърнастец елшовиден (Frangila almis Mill.)
Иглика лечебна (Primula veris L.)
Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra)
Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum (L.) Scop.)
Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.)
Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.)
Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.)
Тлъстигa лютива, жълто прозориче (Sedum acre L.)
Трън кисел (Berberis vulgaris L.)
Шапиче (Alchemilla vulgaris complex)

II. Забранявам:

1. Събирането в националните паркове на билки от видовете лечебни растения по т. I.
2. Събирането на билки от естествените им находища от видовете лечебни растения по т. I извън количествата и районите, определени в приложението.
3. Разпределение на билки от видовете лечебни растения по т. I на билкозаготвителни пунктове, които не отговарят на изискванията на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85 от  2004 г.).
4. Събирането на билки от естествените им находища на територията на цялата страна от следните видове лечебни растения:

Бенедиктински трън, пресечка (Cnicus benedictus L.)
Волски език (Phylliti s scolopendr ium (L.) Newm.)
Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.)
Дилянка лечебна, ва лериана (Valer iana officinalis L.)
Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
Изтравниче, страшниче (Asplenium trichomanes L.)
Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.)
Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L. ssp. aristatus)
Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
Копитник (Asarum europaeum L.)
Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng)
Момина сълза (Convallaria majalis L.)
Оман бял (Inula helenium L.)
Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium flavum Crantz)
Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.)
Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand)
Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
Риган бял (Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum (Link) Ietswaart)
Ружа лечебна (Althaea officinalis L.)
Салеп (Orchis sp. diversa)
Смил жълт (Hel ichr ysum arenar ium (L.) Moech.)
Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Huperzia inundata (L.) Bernh=L.selago)
Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.)

Ограниченията и забраните по тази заповед не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди, с изключение на пирински (мурсалски, алиботушки) чай (Sideritis scardica Grisb.).
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите.
Министър на Околната среда и водите

Продукти свързани със статията

 1. Ангелика корен – Лечебна пищялка, Angelica archangelica L.

  Ангелика корен – Лечебна пищялка, Angelica archangelica L.

  Цена: 2,68 лв.

 2. Плавун стрък, Lycopodium Clavatum

  Плавун стрък, Lycopodium Clavatum

  Цена: 4,01 лв.

 3. Валериана корен – Лечебна дилянка, Valeriana officinalis L.
 4. Исоп лечебен стрък, Hyssopus officinalis L.

  Исоп лечебен стрък, Hyssopus officinalis L.

  Цена: 2,64 лв.

 5. Див Пелин стрък рязан, Artemisia vulgaris

  Див Пелин стрък рязан, Artemisia vulgaris

  Цена: 2,40 лв.

 6. Оригинален Шафран цели близалца – Crocus sativus, насипен, царската билка
 7. Маково семе, Papaver rhoeas L.

  Маково семе, Papaver rhoeas L.

  Цена: 2,60 лв.