bilki.bg - Раят на билките!

Количка 0 бр. 0,00 лв.

Закон за Лечебните Растения в България

Този закон урежда управлението на дейностите по опазване и ползване на лечебните растения ( билки )

Обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 5/2000 г., стр. 135; кн. 4/2002 г., стр. 80

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 515

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Билките в БългарияЧл. 1. (1) Този закон урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки.

(2) Разпоредбите на закона се прилагат за лечебните растения по списък съгласно приложението, независимо от собствеността им.

Чл. 2. Разпоредбите на закона не се прилагат за:

1. използването на билките за лечебни и профилактични цели;

2. дейността на лицата, които използват със или без преработване билките за производство на лекарствени средства, храни и козметика, с изключение на отчитането на изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки.

Чл. 3. Проучването, разработването, добивът и използването на лечебните растения на континенталния шелф и в изключителната икономическа зона се уреждат съгласно изискванията на Закона за концесиите .

Чл. 4. Лечебните растения са природен ресурс, за ползването на който се заплащат такси по реда на този закон.

Глава втора

ОПАЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

Чл. 5. (1) Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.

(2) Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси.

(3) Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете.

(4) Увреждането на лечебните растения е такова изменение на популациите им, при което се влошават биологичните им показатели или се затруднява естественото им възстановяване.

(5) Унищожаването е такова увреждане, което води до загиване на популацията.

Чл. 6. Опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в естествената им среда, включително към генетичните ресурси, отделните екземпляри растения, популациите на видовете и екосистемите, включващи популациите.

Чл. 7. (1) Собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на лечебните растения, предвидени от съответните планове, програми и проекти по чл. 50, т. 2, 3 и 4 .

(2) При увреждане на местообитанията или популациите на лечебните растения, които се ползват като източник на билки, собственикът е длъжен да предприеме необходимите мерки за възстановяване условията на средата, съответно за възстановяване на популацията.

(3) В случаите по ал. 2, както и когато плановете, програмите и проектите не съдържат необходимите предвиждания за опазване на лечебните растения или когато условията на средата са се променили съществено, собственикът депозира писмено искане пред съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на мерките.

(4) Искането по ал. 3 е основание за издаване на предписание от инспекцията относно:

1. възстановяването на светлинния, топлинния или водния режим на местообитанието;

2. осъществяването на определен вид обработка и подхранване на почвата, напояване, подсяване или мерки за ограничаване разпространението на нежелани растителни видове;

3. определяне на режим за ползване на находището.

Чл. 8. Когато обектът или дейността - предмет на концесията, са различни от обекта по чл. 3 , концесионерът има задълженията по чл. 7, ал. 1 и 2 , когато в договора за концесия е включено правото му на ползване на лечебни растения, или задълженията по чл. 7, ал. 1 , когато лечебните растения са изключени от особеното право на ползване.

Чл. 9. Забранява се ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие, както и в нарушение на наредбата по чл. 27 .

Чл. 10. (1) Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.

(2) Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(3) Специалният режим обхваща:

1. забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища;

2. определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или находища;

3. разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.

(4) Определените в заповедта по ал. 2 количества билки се разпределят от регионалните инспекции по околната среда и водите между билкозаготвителите от района на инспекцията.

(5) Разпределянето по ал. 4 се извършва със заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите за условията и реда за разпределение на количествата билки, която се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 11. Събирането на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален режим с цел култивиране се разрешава със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 12. Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и търговията с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в нарушение на заповедта по чл. 10, ал. 2 .

Чл. 13. Билките, събрани от лечебни растения под специален режим, се придружават до крайния потребител със следните документи:

1. заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10, ал. 5 , когато билките са събрани от естествените им находища;

2. удостоверение, издадено от общината, когато билките са събрани от култивирани лечебни растения;

3. позволителното за ползване на билки по чл. 21, ал. 2 .

Чл. 14. (1) Видовете растения, обявени за защитени по друг закон и попадащи в списъка по приложението, се опазват съобразно разпоредбите на този закон.

(2) За диворастящите защитени лечебни растения се забранява:

1. сеченето, брането, късането, изкореняването, хербаризирането независимо от тяхното състояние и фаза на развитие;

2. унищожаването и увреждането на находищата им;

3. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или изсушено състояние на цели растения или на части от тях;

4. събирането на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи.

(3) За защитените лечебни растения се допускат изключения по ал. 2, т. 1, 3 и 4 със заповед на министъра на околната среда и водите, когато екземплярите са предназначени за:

1. проучвания от научни институции, създаване и попълване на колекции към природонаучни музеи, висши учебни заведения, ботанически градини и дендрариуми;

2. създаване на насаждения за култивирано отглеждане;

3. възстановяване на нарушени популации в естествената им среда или за повторното им въвеждане в природата.

(4) Условията и редът за издаване на заповедта по ал. 3 се уреждат с наредба на министъра на околната среда и водите.

Чл. 15. (1) За опазване на биологичното разнообразие от лечебни растения в защитените територии и на естествените процеси във включващите ги екосистеми се спазват следните изисквания:

1. в резерватите се забраняват всякакви дейности, свързани с лечебните растения, с изключение на събирането на семенен материал и лечебни растения с научна цел или за възстановяването им на други места в природата, в количества, по начини и във време, изключващи нарушения на екосистемите;

2. в националните паркове се забраняват:

а) събирането на билки и диворастящи плодове от растения по списъка съгласно приложението от местата, определени с плановете за управление и проектите по Закона за защитените територии ;

б) намесата в биологичното разнообразие от лечебни растения, включително внасянето на неприсъщи за района видове лечебни растения;

в) събирането на редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения;

г) други дейности, свързани с лечебните растения, определени със заповедта за обявяване на защитената територия или с плана за управление;

3. при управлението на природните забележителности се предвиждат мерки за опазване на лечебните растения, чиито находища са на тяхна територия, в допълнение към мерките за опазване, укрепване и възстановяване на природните забележителности;

4. в поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, свързани с лечебните растения, с изключение на дейности за поддържане и възстановяване на популациите и местообитанията им, съобразно плана за управление, както и събирането на семенен материал и лечебни растения с научна цел или за възстановяването им на други места;

5. в природните паркове се забраняват дейностите по ал. 1, т. 2, букви "б", "в" и "г";

6. в защитените местности по отношение на лечебните растения се забранява:

а) извършване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване, поддържане или възстановяване на популациите и условията в местообитанията им;

б) ползването им, когато това е определено със заповедта за обявяването на защитената територия.

(2) Изключенията по ал. 1, т. 1 и 4 се уреждат със заповед на министъра на околната среда и водите за всеки конкретен случай.

(3) За опазване на лечебните растения в защитените територии се спазват изискванията на чл. 16, ал. 2, 3 и 4 и чл. 17, ал. 1 .

Чл. 16. (1) За опазване на лечебните растения в земите и горите от горския фонд се определят превантивни и текущи мерки въз основа на дългосрочни и краткосрочни предвиждания.

(2) Мерките по ал. 1 включват поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим в местообитанията на лечебните растения, както и дейности и режими за осигуряване на добро жизнено състояние и възстановяване на популациите и ресурсите от лечебни растения.

(3) За приоритетни типове природни местообитания и видове лечебни растения, включително редки или изчезващи, за отделни райони или находища се разработват и прилагат съответни биологични, химични, физико-механични и интегрирани методи и средства за опазване.

(4) Забранява се пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени видове лечебни растения.

Чл. 17. (1) За опазване на лечебните растения в земеделските земи:

1. на собствениците и ползвателите на земеделски земи се предоставя наличната информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността на земята за отглеждането им, както и информация за задълженията и препоръките относно земеползването, включително използване на екологосъобразни технологии за отглеждане, свързани с лечебните растения във всяка община;

2. при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди в докладите за оценка на въздействието върху околната среда или в становището на регионалната инспекция по околната среда и водите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда, се посочва въздействието на обекта или дейността върху състоянието и развитието на лечебните растения.

(2) За лечебните растения в земеделските земи се спазват изискванията по чл. 16, ал. 1, 2, 3 и 4 .

Чл. 18. За опазване на лечебните растения в строителните граници на населените места устройствените схеми и планове включват изисквания за осигуряване опазването на лечебните растения от увреждане и унищожаване.

Чл. 19. (1) За опазването на лечебните растения във водите и водните обекти включените в плановете за управление на речните басейни изисквания за количеството и качеството на водите отчитат и данните от наблюдението и оценката на лечебните растения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Изискванията по ал. 1 се прилагат и при издаване на разрешителни за водовземане и ползване на воден обект, съответно при изграждане и експлоатация на водностопански системи и съоръжения.

Глава трета

ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 20. (1) Ползването на лечебните растения е ползването на техните ресурси и включва:

1. събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения;

2. придобиването на билки за първична обработка или преработка;

3. събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на лечебните растения или за възстановяване на други места в природата.

(2) Получаването на генетичен материал от култивираните лечебни растения се урежда от Закона за посевния и посадъчния материал и от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни .

Чл. 21. (1) Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва съобразно изискванията на този закон, както и съобразно предвижданията на съответните планове, програми и проекти по раздел II на глава четвърта.

(2) Ползването на лечебните растения по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3 , представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително за ползване, издадено по реда на този закон.

(3) Позволително по ал. 2 не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти - държавна и общинска собственост.

(4) Позволително не се изисква и когато лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са култивирани от общината.

Чл. 22. Позволително за ползване на лечебните растения се издава от:

1. директора на държавното лесничейство - когато ползването е от земи и гори от горския фонд, както следва:

а) за горите от Държавния горски фонд - след заплащане на такса в лесничейството;

б) за горите - общинска собственост - след заплащане на такса в общината;

в) за горите - частна собственост, позволително се издава на собственика без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне и след регистрирането му в държавното лесничейство;

2. от кмета на общината, когато ползването е от:

а) земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните граници на населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;

б) териториите и акваториите в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;

в) територии и акватории извън горския фонд - частна собственост, позволително се издава на собственика по реда на т. 1, буква "в";

3. от областния управител, когато ползването е от земеделските земи, води и водни обекти - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната администрация;

4. от директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция.

Чл. 23. (1) За събиране на билки и генетичен материал от диворастящи и култивирани от общината лечебни растения лицата заплащат такси за ползване.

(2) Заплатените такси не се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволителното за ползване, и е по вина на ползвателя.

(3) Заплатените такси се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволителното за ползване, и е по вина на органите, определени по чл. 22 , и в случаите на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон .

Чл. 24. (1) Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(2) Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост, се определят от съответните общински съвети в размер не по-голям от размера на таксите по ал. 1.

Чл. 25. (1) Таксите по чл. 23, ал. 1 постъпват във:

1. Националния фонд "Българска гора", когато ползването е от находища, намиращи се в земи, гори, води и водни обекти в държавния горски фонд;

2. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, когато ползването е от находища на територията на националните паркове;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) бюджета на съответната община, когато ползването е от находища, намиращи се в общински гори, земи, води и водни обекти в населените места, в горския и в поземления фонд;

4. държавния бюджет, когато ползването е от находища, намиращи се в земеделски земи, води и водни обекти - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.

(2) Таксите по чл. 23, ал. 1 се изразходват за:

1. плановите документи по чл. 50 ;

2. дейности по поддържането и възстановяването на лечебни растения и техните находища;

3. научни изследвания и наблюдение на лечебните растения;

4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) изграждане и поддържане на специализираните карта, регистър и информационна система за лечебните растения;

5. култивиране и преработка на лечебните растения;

6. обучение, издаване на образователни материали, провеждане на конференции по лечебни растения;

7. други дейности, свързани с управлението и контрола по този закон.

Чл. 26. Позволителното за ползване се издава на физическо лице, което събира билки за продажба или за първична обработка или генетичен материал от лечебни растения, и определя:

1. вида на ползването;

2. разрешеното количество билки или генетичен материал по видове морфологични части;

3. района или конкретното находище;

4. начина на ползване.

Чл. 27. Начинът на ползване се определя с наредба за правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите.

Чл. 28. Забранява се издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по чл. 10, ал. 1 .

Чл. 29. (1) Изкупуването и/или първичната обработка на билки се извършва в билкозаготвителни пунктове.

(2) Съхраняването на изсушени билки се извършва в складове за билки.

(3) Изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, се определят с наредба на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите.

Чл. 30. (1) Първичната обработка на билките включва тяхното изсушаване, оситняване, обезпрашаване, обеззаразяване и балиране.

(2) Минималната първична обработка в билкозаготвителния пункт е изсушаване на билките.

Чл. 31. (1) Билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им обработка.

(2) Билкозаготвителят е длъжен:

1. да уведоми съответната регионална инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове и складове за билки до започване на дейността в тях;

2. да води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, регистрирана в регионалната инспекция по околната среда и водите;

3. да осигурява достъп на контролните органи по този закон за проверка на наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки и на необходимата документация;

4. до 31 януари да представя в съответната регионална инспекция по околната среда и водите обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки, както и за складовите наличности.

Чл. 32. (1) Изкупуването на неподложени на първична обработка билки може да се извършва и от лица, различни от билкозаготвителите, за нуждите на производства, за които са необходими билки в необработен вид.

(2) Лицата по ал. 1, както и тези, които съхраняват билки в складове за билки, са длъжни да спазват изискванията на чл. 31, ал. 2 .

(3) Билковите аптеки и търговците от фармацевтичната, парфюмерийната, козметичната и хранителната промишленост, които са изкупили билки при осъществяване на дейността си, са длъжни да спазват изискванията на чл. 31, ал. 2, т. 4 .

Чл. 33. Изкупените свежи или първично обработени билки се придружават от документите по чл. 13, т. 2 и 3 .

Раздел II

Ред за издаване на позволително за ползване

Чл. 34. Лицата, които кандидатстват за позволително, подават до органите по чл. 22 заявление, което съдържа:

1. името, местожителството и данните от личната карта на заявителя;

2. вида и количеството на ползването;

3. района на събирането.

Чл. 35. Органите по чл. 22 издават позволителното в еднодневен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението.

Чл. 36. Позволителните за ползване се издават по реда на постъпването на заявленията.

Чл. 37. (1) За определяне на количеството органите по чл. 22 отчитат предвижданията на плановите документи по този закон, включително на документите в проектна фаза.

(2) Когато документите по ал. 1 не са влезли в сила или проектите не са разработени, размерът на разрешеното количество се определя от органите по чл. 22 .

Чл. 38. Органът по чл. 22 отказва издаването на позволително при изчерпване на количествата лечебни растения, определени от плановите документи, като се мотивира писмено в срока по чл. 35 .

Чл. 39. Издаденото по реда на предходните членове позволително, както и отказът по чл. 38 , могат да се обжалват от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс .

Чл. 40. Изменение на позволителното може да се извършва само от органа, който го е издал, когато титулярят изрази желание да бъдат променени видът, количеството или районът на събиране.

Чл. 41. (1) Органът по чл. 22 отнема позволителното за ползване със заповед, когато от дейността на титуляря на позволителното за ползване е настъпило увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения.

(2) Заповедта по ал. 1 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс .

Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I

Правомощия на органите на изпълнителната власт

Чл. 42. (1) Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се осъществява от:

1. министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите;

2. областните управители;

3. кметовете на общините;

4. директорите на дирекциите на националните паркове;

5. ръководителя на Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите.

(2) Управлението на дейностите по култивиране на лечебните растения се осъществява от:

1. министъра на земеделието и горите;

2. кметовете на общините.

Чл. 43. (1) Министърът на околната среда и водите ръководи и координира разработването и провеждането на държавната политика по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително интегрирането й в секторните политики.

(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 министърът на околната среда и водите според своите правомощия:

1. ръководи разработването на Националната стратегия за лечебните растения и я внася за приемане от Министерския съвет;

2. координира контролните функции на органите на изпълнителната власт по отношение на лечебните растения;

3. организира системата за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и ползването им;

4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) организира набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на данни за лечебните растения съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и създава, и поддържа специализирани карта, регистър и информационна система за тях;

5. съвместно с министъра на земеделието и горите предлага за одобряване от Министерския съвет тарифи за такси за ползване на диворастящи лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост;

6. определя лечебните растения под специален режим на опазване и ползване.

(3) За подпомагане дейността на министъра на околната среда и водите се създава Консултативно-експертен съвет за лечебните растения.

(4) Консултативно-експертният съвет изпълнява функциите на държавно- обществен орган в областта на лечебните растения и включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на здравеопазването, Българската академия на науките, неправителствени организации, Националното сдружение на общините, браншови и научни организации и др.

(5) Министърът на околната среда и водите издава правилник за устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебните растения.

Чл. 44. (1) Министърът на земеделието и горите ръководи култивирането, селекцията и растителната защита на лечебните растения, както и устойчивото им ползване на територията на горския и поземления фонд.

(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 министърът:

1. определя политиката по опазване и ползване на лечебните растения извън строителните граници на населените места в съответствие с националната стратегия по чл. 50, т. 1 ;

2. ръководи и координира дейностите, свързани с култивиране на лечебните растения, като организира:

а) селекция, интродукция, сортоподдържане и сортоизпитване;

б) производство и контрол на посевен и посадъчен материал;

в) разработване на екологосъобразни технологии за култивиране;

г) поддържане на колекции и семенни банки в условия извън естествената им среда;

3. стимулира дейности, свързани с култивираното отглеждане на лечебните растения;

4. разрешава вноса и износа на посевен и посадъчен материал от лечебни растения;

5. организира поддържането и възстановяването на лечебните растения в земите, горите, водите и водните обекти - държавна собственост.

Чл. 45. (1) Областният управител осигурява съответствие между националната стратегия и общинските програми за опазване на околната среда по отношение на лечебните растения.

(2) За целта по ал. 1 областният управител:

1. координира разработването на общинските програми по ал. 1;

2. отговаря за опазването на диворастящите лечебни растения в земите от поземления фонд - държавна собственост, и издава позволителни за ползването на лечебните растения.

Чл. 46. Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:

1. организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда;

2. издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти - общинска собственост;

3. издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;

4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на специализираните карта и регистър за тях.

Чл. 47. Директорът на дирекцията на националния парк:

1. организира охраната на лечебните растения на територията на парка и контролира ползването и възпроизводството им;

2. издава позволителни за ползване на лечебни растения на територията на парка;

3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация по чл. 46, т. 4 .

Чл. 48. Ръководителят на Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите:

1. контролира ползването и възпроизводството на лечебните растения в горския фонд;

2. предвижда и организира дейности по опазването и охраната на лечебните растения в горския фонд;

3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация по чл. 46, т. 4 .

Чл. 49. Директорът на държавното лесничейство:

1. организира охраната на лечебните растения в държавния и общинския горски фонд на територията на лесничейството;

2. издава позволителни за ползване на лечебни растения от държавния и общинския горски фонд на територията на лесничейството.

Раздел II

Планови документи за опазване и ползване на лечебните растения

Чл. 50. За опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се разработват:

1. Национална стратегия за лечебните растения - от министъра на околната среда и водите;

2. раздел "Лечебни растения" към плановете за управление съгласно Закона за защитените територии - по задание от министъра на околната среда и водите;

3. раздел "Лечебни растения" към общинската програма за опазване на околната среда - от кмета на съответната община;

4. раздел "Лечебни растения" към лесоустройствените проекти, планове и програми съгласно Закона за горите - от ръководителя на Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите.

Чл. 51. Националната стратегия за лечебните растения съдържа:

1. характеристика и анализ на:

а) състоянието на лечебните растения в страната по отношение на разпространение, генетичен фонд, ресурси, условия в местообитанията, опазване на екосистемите и естествените местообитания, степен на използване, възобновяване;

б) факторите, оказващи влияние на екосистемите, популациите, генетичния фонд, ресурсите на лечебните растения;

в) ресурсите от лечебни растения с информация относно тяхната сегашна или бъдеща ценност;

2. прогноза за:

а) количествените и качествените характеристики на лечебните растения и на ресурсите им;

б) ползването на лечебните растения;

3. стратегически решения относно:

а) направленията за постигане на устойчиво развитие на лечебните растения;

б) целите и показателите за достигане по отношение на ресурсите и разнообразието, задачите и дейностите по етапи и приоритет, начините за постигане на поставените цели, в т. ч. за въздействие върху неблагоприятните фактори в естествената среда на лечебните растения;

в) финансови и други ресурси за постигане на целите по т. 3, буква "б".

Чл. 52. Националната стратегия формулира изисквания към политиката, плановете и програмите на стопански сектори или дейности, за да се осигури опазването на естествените местообитания, биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси в естествената им среда.

Чл. 53. Националната стратегия се разработва за срок 20 години и се актуализира на всеки 5 години.

Чл. 54. Националната стратегия се приема от Министерския съвет с решение.

Чл. 55. Раздел "Лечебни растения" по чл. 50, т. 2, 3 и 4 съдържа:

1. описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите;

2. анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите;

3. приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове;

4. избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях;

5. предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи от по-висока степен.

Раздел III

Система за наблюдение и оценка на лечебните растения. Специализирани карта и регистър

(Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.)

Чл. 56. (1) За диворастящите лечебни растения се организира и прилага система за дългосрочно наблюдение и оценка на състоянието на техните популации и ресурси и върху ползването им с цел своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне ефективността на мерките за опазване на лечебните растения.

(2) Наблюдението и оценката по ал. 1 се организират от Министерството на околната среда и водите и представляват неразделна част от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ).

(3) Държавните и местните органи, съобразно правомощията си и функциите на съответните администрации, са длъжни да предоставят данни на Министерството на околната среда и водите за целта на наблюдението и оценката по ал. 1.

(4) Министърът на околната среда и водите издава:

1. методика за извършване на наблюдение и оценка на популациите от лечебни растения;

2. наредба за експлоатацията, поддържането, комуникационното осигуряване и информационното обслужване на лабораторната мрежа за провеждане на изследванията на растителен материал.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) (1) Специализираните карта и регистър на лечебните растения осигуряват данни за местоположение, граници, размери, собственост на находищата, състояние на лечебните растения, количествени запаси и степен на ползване на ресурсите им.

(2) Картата и регистърът по ал. 1 са публични и се водят за осигуряване на опазването и устойчивото ползване на лечебните растения.

(3) При създаването и поддържането на специализираните карта и регистър се използват данни от раздел "Лечебни растения" към плановете, програмите и проектите по чл. 50, т. 2, 3 и 4 , както и от наблюдението и оценката по чл. 56 .

(4) Регионалните инспекции по околната среда и водите и дирекциите на националните паркове създават и поддържат за контролираната от тях територия специализирани карта и регистър на лечебните растения, данните от които се обобщават и систематизират от Министерството на околната среда и водите.

(5) Съдържанието на специализираните карта и регистър на лечебните растения и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(6) Лицата ползват данни от специализираните карта и регистър на лечебните растения срещу заплащане на такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(7) Условията и редът за предоставяне на специализираните данни от картата и регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.

Глава пета

КОНТРОЛ

Чл. 58. Министърът на околната среда и водите контролира:

1. провеждането на държавната политика за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения;

2. състоянието на генетичния фонд на лечебните растения на територията на страната и устойчивото им ползване;

3. въвеждането в природата на чужди видове лечебни растения.

Чл. 59. Регионалните инспекции по околната среда и водите контролират:

1. изпълнението на предвижданията на плановите документи по чл. 50 ;

2. спазването на специалния режим по чл. 10, ал. 1 ;

3. дейността на билкозаготвителите в билкозаготвителните пунктове и складовете за билки;

4. вида и количествата на билките за преработване;

5. опазването на находищата и ползването на лечебните растения;

6. лицата, които събират билки или генетичен материал, по отношение на вида и количеството, както и начините и средствата за събиране.

Чл. 60. Министърът на земеделието и горите контролира посевния и посадъчния материал от лечебни растения.

Чл. 61. Областният управител контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти в поземления фонд - държавна собственост.

Чл. 62. Кметът на общината контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти - общинска собственост, в поземления фонд и в населените места.

Чл. 63. Директорът на дирекция на национален парк контролира:

1. изпълнението на плановете за управление, отнасящи се до лечебните растения;

2. ползването на лечебните растения на територията на националния парк.

Чл. 64. Държавното лесничейство контролира ползването и възпроизводството на лечебните растения в горския фонд.

Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 65. (1) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и 2 не прилага мерките за опазване на лечебните растения, когато това се изисква от съответните планове, програми и проекти, се наказва с глоба до 1000 лв., съответно с имуществена санкция до 3000 лв.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което не изпълнява предписанията на регионалната инспекция по околната среда и водите за опазване на лечебните растения.

Чл. 66. Който в нарушение на разпоредбата на чл. 12 събира, изкупува, извършва първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване и в нарушение на заповедта по чл. 10, ал. 2 , се наказва с глоба до 3000 лв.

Чл. 67. (1) Който наруши изискването по чл. 14, ал. 2, т. 1 , като сече, бере, къса, изкоренява, хербаризира защитени лечебни растения, независимо от тяхното състояние и фаза на развитие, се наказва с глоба до 3000 лв.

(2) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2, т. 2 унищожава и уврежда находищата на защитените лечебни растения, се наказва с глоба до 7000 лв., съответно с имуществена санкция до 10 000 лв.

(3) Който, като не спази изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 3 , притежава, пренася или изнася зад граница в свежо или изсушено състояние цели защитени растения или части от тях, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.

(4) Който събира семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи от защитени растения, като нарушава разпоредбата на чл. 14, ал. 2, т. 4 , се наказва с глоба до 3000 лв.

Чл. 68. Който в нарушение на разпоредбата на чл. 14, ал. 3 създава или попълва колекции от защитени растения, създава насаждения за култивирано отглеждане, възстановява нарушени популации в естествената им среда или извършва повторното им въвеждане в природата без заповед на министъра на околната среда и водите или в нарушение на условията и изискванията, предвидени в нея, се наказва с глоба до 2000 лв., съответно с имуществена санкция до 6000 лв.

Чл. 69. (1) Който наруши изискването на чл. 15, ал. 1, т. 1 и 4 , като извършва дейности, свързани с лечебните растения в резерватите и поддържаните резервати, без да има писмена заповед на министъра на околната среда и водите или в нарушение на условията и изискванията, предвидени в нея, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 6000 лв.

(2) Който наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 2 , като внася в националните паркове неприсъщи за района видове, събира билки и диворастящи плодове, когато са от растения, включени в списъка по приложението, от места, различни от определените по реда на Закона за защитените територии , както и когато събира редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения и извършва забранени в заповедта за обявяване на защитената територия или в плана за управление дейности, се наказва с глоба до 2000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.

(3) Който нарушава забраната по чл. 15, ал. 1, т. 5 , като внася в природните паркове неприсъщи за района растителни видове лечебни растения, събира редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения или извършва други дейности, свързани с лечебните растения, забранени със заповедта за обявяване на защитената територия или с плана за управлението, се наказва с глоба до 2000 лв. или с имуществена санкция до 5000 лв.

(4) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 6 извършва дейности, свързани с лечебните растения, като не спазва изискванията, определени с режима на защитената местност или на плана за управление, се наказва с глоба до 2000 лв. или с имуществена санкция до 5000 лв.

Чл. 70. Който в нарушение на разпоредбите по чл. 16, ал. 4 извършва паша извън районите или местата, определени от лесоустройствените проекти, се наказва с глоба до 1000 лв. Същото наказание се налага и за пашата в защитените територии съгласно изискванията на чл. 15, ал. 3 и за пашата в земеделските земи съгласно изискванията на чл. 17, ал. 2 .

Чл. 71. (1) Длъжностно лице, което издаде позволително в нарушение на чл. 28 , като не спазва предвижданията на съответните планове, програми и проекти, както и разпоредбите на заповедта за специалния режим на опазване и ползване по чл. 10, ал. 1 , се наказва с глоба до 5000 лв.

(2) Длъжностно лице, което издаде позволително за ползване на защитени лечебни растения в нарушение на чл. 14, ал. 2 и 3 , се наказва с глоба до 7000 лв.

Чл. 72. Който в нарушение на чл. 21, ал. 2 ползва лечебни растения за стопанска дейност без позволително, се наказва с глоба до 5000 лв.

Чл. 73. Който ползва лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, до намаляване на техните ресурси, до затруднено възобновяване на популациите им или до намаляване на тяхното биологично разнообразие или в нарушение на разпоредбите на наредбата по чл. 27 , се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.

Чл. 74. Който в нарушение на чл. 31, ал. 2 не уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове, не води книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки, не осигурява достъп на контролните органи до наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки, както и при поискване не предостави обобщена информация на инспекцията за изкупените и наличните количества билки, се наказва с глоба до 1000 лв. или с имуществена санкция до 2500 лв.

Чл. 75. Лицата, които в нарушение на чл. 32 не предоставят обобщена информация пред регионалната инспекция по околната среда и водите за изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки, се наказват с имуществена санкция до 5000 лв.

Чл. 76. Длъжностно лице, предоставило на трети лица информация, събрана по реда на чл. 74 , представляваща търговска или фирмена тайна, се наказва с глоба до 5000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 77. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица, упълномощени от органите по чл. 42, ал. 1 , съобразно техните правомощия.

(2) Наказателните постановления се издават от лицата по чл. 42, ал. 1 или от упълномощени от тях длъжностни лица.

Чл. 78. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания .

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Лечебни растения" са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на билки.

2. "Билки" са отделни морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарствени средства, за хранителни, козметични и технически цели.

3. "Естествено находище" е местообитание заедно с популация от диворастящи лечебни растения.

4. "Естествено местообитание" е пространствено ограничена територия, включваща всички компоненти на неживата и живата природа, които със своите параметри определят условията за съществуване на природните популации.

5. "Условия на средата" са всички фактори на неживата и живата природа, характеризиращи местообитанието.

6. "Популация" е териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които могат свободно да обменят помежду си генетичен материал.

7. "Устойчиво ползване" е ползването на лечебните растения в количества, по начини и със средства, които не водят до трайно намаляване на генетичния им или ресурсния потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на нуждите на сегашните и бъдещите поколения.

8. "Генетичен фонд" е съвкупността от наследствените качества на организмите.

9. "Генетичен материал" е материал от растителен произход, съдържащ функционални единици на наследственост.

10. "Ресурси от лечебни растения" е съвкупността от лечебни растения, разгледани като природен продукт, използван от хората за задоволяване на сегашни или потенциални техни нужди.

11. "Режим на ползване на находището" е система от мерки, включваща периоди на експлоатация и покой за възстановяване на ресурсите от лечебни растения.

12. "Биологично разнообразие" е многообразието от живите организми от всички типове екосистеми, както и екологичните комплекси, към които те принадлежат, в това число разнообразието в рамките на вида, между видовете и между екосистемите.

13. "Култивирани лечебни растения" са такива видове, които се отглеждат при контролирани от човека условия.

14. "Приоритетни видове" са такива лечебни растения, които поради своята биологична или ресурсна ценност се нуждаят от специални мерки за опазване или които са определени като такива по силата на международни споразумения, по които Република България е страна.

15. "Приоритетни типове природни местообитания" са местообитанията на приоритетни видове лечебни растения или които са определени като такива по силата на международни споразумения, по които Република България е страна.

16. "Морфологични части" са коренът, коренището, луковицата, грудката, стръкът, листът и цветът на растението.

17. "Начин на ползване" са указания относно начина на събиране на билките (изкопаване, откъсване, изрязване, обелване), използваните инструменти и необходимите изисквания за възстановяване на находището.

18. "Билки за лични нужди" са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден, както следва:

а) корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг;

б) стръкове - до 2 кг;

в) листа - до 1 кг;

г) кори - до 0,5 кг;

д) цветове - до 0,5 кг;

е) семена - до 0,1 кг;

ж) плодове - до 10 кг;

з) пъпки - до 0,5 кг;

и) талус - до 1 кг.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Националната стратегия за опазване на лечебните растения се разработва в 3-годишен срок от влизането в сила на закона.

§ 3. (1) Раздел "Лечебни растения" към документите по чл. 50, т. 2, 3 и 4 се разработва в срок 3 години от влизането в сила на закона.

(2) До разработването на раздела по ал. 1 в срок една година от влизането в сила на закона съответните органи извършват приблизителна оценка на ресурсите и на възможностите за ползване въз основа на теренни изследвания.

(3) Изследванията и оценката по ал. 1 се оформят в предварителен проект на раздела по ал. 1, който се съгласува със съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

§ 4. До разработването на раздела по § 3 позволителните по този закон се издават, като се отчита информацията на предварителния проект по § 3, ал. 3 .

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) Специализираните карта и регистър на лечебните растения се организират в срок 5 години от влизането в сила на закона.

§ 6. Регистрирането на съществуващите изкупвателни пунктове в съответната регионална инспекция по околната среда и водите се извършва в срок до 2 месеца от влизането в сила на закона.

§ 7. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г. и бр. 26 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 63 :

а) в ал. 1 думите "кори" и "билки" се заличават, а след думите "семена" и "горски плодове" се добавя "с изключение на такива от лечебни растения";

б) създава се нова ал. 2:

"(2) Ползването на лечебните растения се урежда от отделен закон.";

в) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

2. В чл. 64 думите "борина и кори" се заменят с "и борина".

3. В чл. 65, ал. 1 думата "билки" се заличава, а след думите "горски плодове" се добавя "с изключение на такива от лечебни растения".

4. В чл. 93, т. 2 след думата "услуги" се добавя "включително такси за ползване на диворастящи лечебни растения от държавния горски фонд".

5. В чл. 95 се създават т. 26, 27 и 28:

"26. дейности по възстановяването, поддържането и култивирането на лечебни растения и техните находища в държавния горски фонд;

27. наблюдение и оценка на лечебните растения в горския фонд;

28. изграждане и поддържане на кадастъра на лечебните растения."

§ 8. В Закона за защита на природата (обн., ДВ, бр. 47 от 1967 г.; изм., бр. 3 от 1977 г., бр. 39 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г. и бр. 11 и 133 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 2 думите "билки" и "ценни билки" се заличават.

2. Създава се чл. 14а :

"14а. Опазването на защитените лечебни растения се урежда с отделен закон."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за опазване на околната среда

(ДВ, бр. 91 от 2002 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 18. (1) Разпоредбите на чл. 60 - 64 , § 12, т. 1 и 4 и § 14 - 17 влизат в сила от 1 януари 2003 г.

(2) До влизането в сила на разпоредбите по ал. 1 дейността на Националния фонд за опазване на околната среда се осъществява в съответствие с разпоредбите на § 9 и приложение № 7 към § 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Административнопроцесуалния кодекс

(ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 75. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                            Приложение към чл. 1, ал. 2 чл. 1, ал. 2

 Списък на лечебните растения, които попадат под разпоредбите на закона

А

 

Азмацуг (Див керевиз) балдаранолистен

 

Anthriscus cerefolium(L.) Hoffm.

 

Apiaceae

 

Акорус (Блатен аир)

 

Acorus calamus L.

 

Araceae

 

Алцеа бледа

 

Alcea pallida(W.K.) Bess.

 

Malvaceae

 

Анакамптис обикновен

 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich.

 

Orchidaceae

 

Анасон едър

 

Pimpinella major (L.) Huds.

 

Apiaceae

 

Анасон каменоломков

 

Pimpinella saxifraga L.

 

Apiaceae

 

Аспрут жълтоцветен

 

Carthamus lanatus L.

 

Asteraceae

 

Ацинос полски

 

Acinos arvensis (Lam.)Dandy (Calamintha acinos Clairv.)

 

Lamiaceae

 

Ацинос ароматичен

 

Acinos suaveolens (S.et S.) G.Don.

 

Lamiaceae

 

Б

 

Балдаран грудков

 

Chaerophyllum bulbosum L.

 

Apiaceae

 

Балдаран замайващ

 

Chaerophyllum tenulentum L.

 

Apiaceae

 

Безсмъртниче обикновено

 

Xeranthemum annuum L.

 

Asteraceae

 

Белоочица виолетова

 

Buglossoides purpurocaeruleа (L.) Lohnst. (Lithospermum purpureo-coeruleum L.)

 

Boraginaceae

 

Белоочица полска

 

Buglossoides arvensis (L.) Lohnst. (Liyhospermum arvense L.)

 

Boraginaceae

 

Бенедиктински трън, пресечка

 

Cnicus benedictus L.

 

Asteraceae

 

Битуминария

 

Bituminaria bituminosa (L.) Stirt. (Psoralea bituminosa L.)

 

Fabaceae

 

Благун

 

Quercus frainetto Ten. ( Q. conferta Kit.)

 

Fagaceae

 

Блатия обикновена

 

Lythrum salicaria L.

 

Lythraceae

 

Блатия пръстена

 

Lythrum virgatum L.

 

Lythraceae

 

Блатна перуника

 

Hottonia palustris L.

 

Primulaceae

 

Блатняк обикновен

 

Caltha palustris L.

 

Ranunculaceae

 

Блъшница

 

Pulicaria dysentherica (L.) Bernh.

 

Asteraceae

 

Блян бял

 

Hyoscyamus albus L.

 

Solanaceae

 

Блян черен

 

Hyoscyamus niger L.

 

Solanaceae

 

Божур червен

 

Paeonia peregrina Mill.

 

Paeoniaceae

 

Бор бял

 

Pinus sylvestris L.

 

Pinaceae

 

Боровинка синя

 

Vaccinium uliginosum L.

 

Ericaceae

 

Боровинка червена

 

Vaccinium vitis-idaea L.

 

Ericaceae

 

Боровинка черна

 

Vaccinium myrtillus L.

 

Ericaceae

 

Ботурче есенно

 

Cyclamen hederifolim Ait. (C. neapolitanum Ten.)

 

Primulaceae

 

Ботурче пролетно

 

Cyclamen coum Mill.

 

Primulaceae

 

Брекиня

 

Sorbus torinalis (L.) Crantz.

 

Rosaceae

 

Бреза обикновена

 

Betula pendula Roth.(B. verrucosa Ehrh.)

 

Betulaceae

 

Брей обикновен

 

Tamus communis L.

 

Dioscoreaceae

 

Брош бояджийски

 

Rubia tinctorum L.

 

Rubiaceae

 

Бръшлян

 

Hedera helix L.

 

Araliaceae

 

Бряст планински

 

Ulmus glabra Huds.

 

Ulmaceae

 

Бряст полски

 

Ulmus minor Mill.

 

Ulmaceae

 

Бърдун бял

 

Asphodelus albus Mill.

 

Liliaceae

 

Бърдуче (Жълта водна роза)

 

Nuphar lutea (L.) S. et S.

 

Nymphaeaceae

 

Бударица красива

 

Galeopsis speciosa Mill.

 

Lamiaceae

 

Бударица обикновена

 

Galeopsis ladanum L.

 

Lamiaceae

 

Бударица петниста

 

Galeopsis tetrachit L.

 

Lamiaceae

 

Бук източен

 

Fagus orientalis Lipsky

 

Fagaeae

 

Бук обикновен

 

Fagus sylvatica L.

 

Fagaceae

 

Бутрак

 

Bidens tripartita L.

 

Asteraceae

 

Бучиниш, петнист (Цволика)

 

Conium maculatum L.

 

Apiaceae

 

Бъз нисък (Бъзак)

 

Sambucus ebulus L.

 

Caprifoliaceae

 

Бъз червен

 

Sambucus racemosa L.

 

Caprifoliaceae

 

Бъз черен

 

Sambucus nigra L.

 

Caprifoliaceae

 

Бърдун бял

 

Asphodelus albus Mill.

 

Liliaceae

 

Бял имел

 

Viscum album L.

 

Loranthaceae

 

Бял трън

 

Sylibum marianum (L.) Gaerth.

 

Asteraceae

 

Бясно дърво обикновено

 

Daphne mezereum L.

 

Thymeleaeceae

 

В

 

Великденче австрийско

 

Veronica austriaca L.

 

Scrophulariaceae

 

Великденче крайпоточно

 

Veronica beccabunga L.

 

Scrophulariaceae

 

Великденче лечебно

 

Veronica officinalis L.

 

Scrophulariaceae

 

Великденче огничевоподобно

 

Veronica anagallis-aquatica L.

 

Scrophulariaceae

 

Великденче плоскосеменно

 

Veronica chamaedrys L.

 

Scrophulariaceae

 

Великденче полско

 

Veronica arvensis L.

 

Scrophulariaceae

 

Великденче пълзящо

 

Veronica prostrata L.

 

Scrophulariaceae

 

Венерин (Богородичен) косъм

 

Adiantum capillus-veneris L.

 

Adiantaceae

 

Ветрогон полски

 

Eryngium campestre L.

 

Apiaceae

 

Ветрогон приморски

 

Eryngium maritimum L.

 

Apiaceae

 

Вечерник обикновен

 

Hesperis matronalis L.

 

Brassicaceae

 

Винобой американски

 

Phytolaca americana L.

 

Phytolacaceae

 

Винче лечебно

 

Anchusa officinalis L.

 

Boraginaceae

 

Винцетоксикум лечебен (Устрел лечебен)

 

Vincetoxicum hirundinaria Medic.(V. officinale L., Cynanchum vincetoxicum (L.) R.Br.

 

Asclepiadaceae

 

Витошки еделвайс

 

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

 

Asteraceae

 

Вишна храстовидна (В. степна)

 

Pr unus fruticosa Pall. (Cerasus f.)

 

Rosaceae

 

Воден морач обикновен

 

Oenanthe aquatica L.

 

Apiaceae

 

Водолюб сенников

 

Butmus umbellatus L.

 

Butomaceae

 

Водна детелина

 

Menyanthes trifoliata L.

 

Mentyanthaceae

 

Водна леща дребна

 

Lemna minor L.

 

Lemnaceae

 

Водна роза (Блатна роза)

 

Nymphaea alba L.

 

Nymphaeaceae

 

Водянка жабешка

 

Hydrocharis morsus-ranae L.

 

Hydrocharitaceae

 

Войничица

 

Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl.

 

Brassicaceae

 

Воловодец жълтугов (Синя китка)

 

Orobanche rapum-genistae Thuill.

 

Orobanchaceae

 

Воловодец малък (Синя китка)

 

Orobanche minor Sm.

 

Orobanchaceae

 

Волски език

 

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. (Scolopendrium vulgare Sw.)

 

Aspleniaceae

 

Вранско око

 

Paris quadrifolia L.

 

Liliaceae

 

Вратига, паничка

 

Tanacetum vulgare L.

 

Asteraceae

 

Вълмо руско

 

Salicornia ruthenica Iljin.

 

Chenopodiaceae

 

Вълча ябълка обикновена

 

Aristolochia clematitis L.

 

Aristolochiac eae

 

Вълча ябълка кръглолистна

 

Aristolochia rotunda L.

 

Aristolochiaceae

 

Върба бяла

 

Salix alba L.

 

Salicaceae

 

Върба петтичинкова

 

Salix pentandra L.

 

Salicaceae

 

Върба срещуположнолистна (В. червена)

 

Salix purpurea L.

 

Salicaceae

 

Върбинка лечебна

 

Verbena officinalis L.

 

Verbenaceae

 

Вятърче планинско

 

Jasione montana L.

 

Campanulaceae

 

Г

 

Габър обикновен

 

Carpinus betulus L.

 

Betulaceae

 

Гвачка обикновена

 

Monotropa hypopitys L.

 

Monotropaceae

 

Гергевка

 

Cruciata laevipes Opiz. (Galium cruciatum (L.) Scop.)

 

Rubiaceae

 

Гимнадения комароцветна

 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

 

Orchidaceae

 

Глог червен

 

Crataegus monogyna Jacq.

 

Rosaceae

 

Глог черен

 

Crataegus pentagyna W.et K.ex Willd.

 

Rosaceae

 

Глухарче обикновено

 

Taraxacum officinale Web.

 

Asteraceae

 

Глушина грахова

 

Vicia pisiformis L.

 

Fabaceae

 

Глушина едроцветна (Фий е.)

 

Vicia grandiflora Scop.

 

Fabaceae

 

Глушина посевна

 

Vicia sativa L.

 

Fabaceae

 

Глушина птича

 

Vicia cracca L.

 

Fabaceae

 

Гологлавче обикновено

 

Globularia ahyllanthes Crantz (G. vulgaris L.)

 

Globulariaceae

 

Гологлавче сърцевиднолистно

 

Globularia cordifolia L.

 

Globulariaceae

 

Горва горчива

 

Cardamine amara L.

 

Brassicaceae

 

Горва ливадна

 

Cardamine pratensis L.

 

Brassicaceae

 

Горва луковична (Зъбник)

 

Cardamine bulbifera(L.) Crantz. (Dentaria bulbifera L.)

 

Brassicaceae

 

Горицвет летен

 

Adonis aestivalis L.

 

Ranunculaceae

 

Горицвет пролетен

 

Adonis vernalis L.

 

Ranunculaceae

 

Горска майка обикновена (Рабавец)

 

Lathraea squamaria L.

 

Scrophulariaceae

 

Горуха буренна

 

Lepidium ruderale L.

 

Brassicaceae

 

Горуха житнолистна

 

Lepidium graminifolium L.

 

Brassicaceae

 

Горуха полска

 

Lepidium campestre (L.) R.Br.

 

Brassicaceae

 

Горуха посевна

 

Lepidium sativum L.

 

Brassicaceae

 

Горуха

 

Lepidium perfoliatum

 

Brassicaceae

 

пронизанолистна

 

L.

 

 

Горуха широколистна

 

Lepidium latifolium L.

 

Brassicaceae

 

Горчивка българска

 

Gentianella bulgarica (Vel.) Holub. (Gentiana bulgarica Vel.)

 

Gentianaceae

 

Горчица сарепска

 

Brassica juncea (L.)Czern.

 

Brassicaceae

 

Градински чай

 

Salvia officinalis L.

 

Lamiaceae

 

Гръмотрън бодлив

 

Ononis spinosa L.

 

Fabaceae

 

Гълъбови очички

 

Hepatica nobilis Mill.

 

Ranunculaceae

 

Гърбач

 

Periploca graeca L.

 

Asclepiadaceae

 

Гърлица обикновена

 

Limonium vulgare Mill.

 

Plumbaginaceae

 

Гърличе, свински ягоди

 

Chenopodium virgatum L. (Ch.foliosum L.)

 

Chenopodiaceae

 

Д

 

Двуредка тънколистна

 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

 

Brassicaceae

 

Дебелец червеникав

 

Sempervivum marmoreum Grab.

 

Crassulaceae

 

Дебрянка европейска

 

Sanucula europaea L.

 

Apiaceae

 

Девесил мъхнат

 

Heracleum verticillatum Panc.(H.sphondilium L.)

 

Apiaceae

 

Девесил сибирски

 

Heracleum sibiricum L.

 

Apiaceae

 

Детелина алпийска

 

Trifolium alpestre L.

 

Fabaceae

 

Детелина ливадна

 

Trifolium pratense L.

 

Fabaceae

 

Детелина панонска

 

Trifolium pannonicum Jacq.

 

Fabaceae

 

Детелина плевелна

 

Trifolium arvense L.

 

Fabaceae

 

Детелина пълзяща

 

Trifolium repens L.

 

Fabaceae

 

Джел обикновен (Кошничар)

 

Ilex aquifolium L.

 

Aquifoliaceae

 

Дзука сиво-зелена

 

Juncus inflexus L. (J. glaucus Ehrh.)

 

Juncaceae

 

Див копър старопланински

 

Meum athamanticum Jacq.

 

Apiaceae

 

Див магданоз

 

Aethusa cynapium L.

 

Apiaceae

 

Див рожков

 

Cercis siliquastrum L.

 

Fabaceae

 

Див слънчоглед стълбчест

 

Doronicum columnae Ten.

 

Asteraceae

 

Див тютюн клинолистен

 

Ligularia glauca (L.) Hoffm.

 

Asteraceae

 

Дива краставица

 

Ecbalium elaterium L.

 

Cucurbitaceae

 

Дива тиква

 

Bryonia alba L.

 

Cucurbitaceae

 

Дилянка

 

Valeriana officinalis L.

 

Valerianaceae

 

Динка дребна

 

Sanguisorba minor Scop.

 

Rosaceae

 

Динка лечебна

 

Sanguisorba officinalis L.

 

Rosaceae

 

Дифазиаструм алпийски

 

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub.(Lycopodium alpinum L.)

 

Lycopodiaceae

 

(Плаун алпийски)

 

 

 

Драка

 

Paliurus spina-christi Mill.

 

Rhamnaceae

 

Дрян обикновен

 

Cornus mas L.

 

Cornaceae

 

Дъб летен

 

Quercus robur L. ( Q. pedunculata Ehrh.)

 

Fagaceae

 

Дяволска уста обикновена

 

Leonurus cardiaca L.

 

Lamiaceae

 

E

 

Ежова главичка

 

Sparganium erectum L.(S. ramosum L.)

 

Sarganiaceae

 

Ела бяла

 

Abies alba Mll.

 

Pinaceae

 

Елша черна

 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

 

Betulaceae

 

Еньовче ароматно (Лазаркиня)

 

Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.)

 

Rubiaceae

 

Еньовче лъскаво

 

Galium lucidum All. (G. mollugo ssp. lucidum All.)

 

Rubiaceae

 

Еньовче същинско

 

Galium verum L.

 

Rubiaceae

 

Ефедра обикновена

 

Ephedra distachya L.

 

Ephedraceae

 

Еуклидиум (Пикливче)

 

Euclidium syriacum (L.) R.Br.

 

Brassicaceae

 

Ж

 

Женска папрат обикновена

 

Athyrium filix-femina (L.) Roth.

 

Athyriaceae

 

Живениче възловато

 

Scrophularia nodosa L.

 

Scrophulariaceae

 

Живениче кучешко

 

Scrophularia canina L.

 

Scrophulariaceae

 

Живовлек бълхов

 

Plantago afra L. (P. psyllium L.)

 

Plantaginaceae

 

Живовлек голям

 

Plantago major L.

 

Plantaginaceae

 

Живовлек гребенест

 

Plantago subulata L. (P. carinata Schrad.)

 

Plantaginaceae

 

Живовлек ланцетовиден

 

Plantago lanceolata L.

 

Plantaginaceae

 

Живовлек перестолистен

 

Plantago coronopus L.

 

Plantaginaceae

 

Живовлек пясъчен

 

Plantago scabra Moench. (P. arenaria W.K.)

 

Plantaginaceae

 

Живовлек среден

 

Plantago media L.

 

Plantaginaceae

 

Жълтица

 

Chrisosplenium alternifolium L.

 

Saxifragaceae

 

Жълтуга висока (Ж. багрилна)

 

Genista tinctoria L.

 

Fabaceae

 

Жълтуга горска

 

Genista ovata W.et K.

 

Fabaceae

 

Жълтурче

 

Ranunculus ficaria L.

 

Ranunculaceae

 

З

 

Загърличе

 

Laser trilobum (L.) Borkh.

 

Apiaceae

 

Зайча сянка лечебна

 

Asparagus officinalis L.

 

Liliaceae

 

Зайчина пъстра

 

Coronilla varia L.

 

Fabaceae

 

Зайчина скорпионова

 

Coronilla scorpioides (L.) Koch.

 

Fabaceae

 

Залист бодлив

 

Ruscus aculeatus L.

 

Liliaceae

 

Зановец бял

 

Chamaecytisus albus (Jacq.)Rothm. (Cytisus albus Hacq.)

 

Fabaceae

 

Зановец карпатски

 

Chamaecytisus lejocarpus(A.Kern.) Rothm. (Cytisus lejocarpus W.K.)

 

Fabaceae

 

Зановец космат

 

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.(Cytisus hirsutus L.)

 

Fabaceae

 

Зановец регенсбургски

 

Chamaecytisus ratisbonensis(Schaeff.) Rothm. (Cyisus ratisbonensis Schaeff.)

 

Fabaceae

 

Зарасличе (Черен оман)

 

Symphytum officinale L.

 

Boraginaceae

 

Зарниче

 

Astrantia major L

 

Apiaceae

 

Звездан обикновен

 

Lotus corniculatus L.

 

Fabaceae

 

Звездица средна

 

Stellaria media (L.) Vill.

 

Caryophyllaceae

 

Звездица тревна

 

Stellaria graminea L.

 

Caryophyllaceae

 

Звъника багрилна (Жълт кантарион багрилен)

 

Hypericum androsaemum L.

 

Hypericaceae

 

Звъника лечебна (Жълт кантарион лечебен Порезниче)

 

Hypericum perforatum L.

 

Hypericaceae

 

Звъника петниста

 

Hypericum maculatum Crantz.(H. quadrangulum L.)

 

Hypericaceae

 

Звъника рожецовидна (родопска)

 

Hypericum cerastoides (Spach)N. Robson (H. rhodopeum Friv.)

 

Hypericaceae

 

Здравец горски

 

Geranium sylvaticum L.

 

Geraniaceae

 

Здравец зловонен

 

Geranium robertianum L.

 

Geraniaceae

 

Здравец кървавочервен (кръвен)

 

Geranium sanguineum L.

 

Geraniaceae

 

Здравец обикновен

 

Geranium macrorrhizum L.

 

Geraniaceae

 

Здравец пиринейски

 

Geranium pyrenaicum Burm.fil.

 

Geraniaceae

 

Зеленика обикновена

 

Phyllirea latifolia L.

 

Oleaceae

 

Зимзелен малък

 

Vinca minor L.

 

Apocynaceae

 

Зимзелен тревист

 

Vinca herbacea W.et K.

 

Apocynaceae

 

Зимянка горска

 

Ferulago sylvatica (Bess.) Rchb.

 

Apiaceae

 

Златиста папрат

 

Ceterach officinarum DC.

 

Aspleniaceae

 

Златица обикновена (Златна пръчица)

 

Solidago virga-aurea L.

 

Asteraceae

 

Златовръх

 

Rhodiola rosea L.

 

Crassulaceae

 

Злина

 

Barbarea vulgaris R.Br.

 

Brassicaceae

 

Змийски език обикновен (Змийска папрат)

 

Ophioglossum vulgatum L.

 

Ophioglossaceae

 

Змийско мляко

 

Chelidonium majus L.

 

Papaveraceae

 

Змиярник петнист

 

Arum maculatum L.

 

Araceae

 

Змиярник италиански

 

Arum italicum Mill.

 

Araceae

 

Зърнастец елшовиден

 

Frangula alnus Mill.

 

Rhamnaceae

 

Зърнеш

 

Peganum harmala L.

 

Zygophyllaceae

 

Зърника слабителна

 

Rhamnus catharticus L.

 

Rhamnaceae

 

И

 

Ива (Козя върба)

 

Salix caprea L.

 

Salicaceae

 

Иглика безстъблена

 

Primula acaulis (L.) L. (P. vulgaris Huds.)

 

Primulaceae

 

Иглика крилатолистна

 

Primula elatior (L.) Hill.

 

Primulaceae

 

Иглика лечебна

 

Primula veris L. (P. officinalis (L.) Hill.)

 

Primulaceae

 

Игловръх

 

Alyssum alyssoides L.

 

Brassicaceae

 

Изсипливче голо

 

Herniaria glabra L.

 

Caryophyllaceae

 

Изсипливче грубовлакнесто (И. влакнесто)

 

Herniaria hirsuta L.

 

Caryophyllaceae

 

Изсипливче сиво

 

Herniaria incana Lam.

 

Caryophyllaceae

 

Изтравниче (Страшниче) обикновено

 

Asplenium trichomanes L.

 

Aspleniaceae

 

Изтравниче (Страшниче) северно

 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

 

Aspleniaceae

 

Изтравниче (Страшниче) стенно

 

Asplenium ruta-muraria L.

 

Aspleniaceae

 

Изтравниче (Страшниче) черно

 

Asplenium adiantum-nigrum L.

 

Aspleniaceae

 

Исландски лишей

 

Cetraria islandica (L.) Ach.

 

 

Исоп лечебен

 

Hyssopus officinalis L.ssp. aristatus (Godr.) Briq.

 

Lamiaceae

 

К

 

Кадънка (Полски мак)

 

Papaver rhoeas L.

 

Papaveraceae

 

Казашки бодил бодлив (Рогачица)

 

Xanthium spinosum L.

 

Asteraceae

 

Казашки бодил влакнест

 

Xanthium strumarium L.

 

Asteraceae

 

Какула бяла (Конски босилек б.)

 

Salvia aethiopis L.

 

Lamiaceae

 

Какула горска (Конски босилек г.)

 

Salvia nemorosa L.

 

Lamiaceae

 

Какула едроцветна (Конски босилек е.)

 

Salvia tomentosa Mill.

 

Lamiaceae

 

Какула жълта (Конски босилек ж.)

 

Salvia glutinosa L.

 

Lamiaceae

 

Какула ливадна (Конски босилек л.)

 

Salvia pratensis L.

 

Lamiaceae

 

Какула мускатна (Конски босилек м.)

 

Salvia sclarea L.

 

Lamiaceae

 

Какула прешленеста (Конски босилек п.)

 

Salvia verticillata L.

 

Lamiaceae

 

Калина

 

Viburnum opulus L.

 

Caprifoliaceae

 

Калуна

 

Caluna vulgaris (L.)Hull.

 

Ericaceae

 

Камбанка вълнеста

 

Campanula lanata Friv.

 

Campanulaceae

 

Камбанка прасковолистна

 

Campanula persicifolia L.

 

Campanulaceae

 

Камениче

 

Rubus saxatilis L.

 

Rosaceae

 

Каменоломка кръглолистна

 

Saxifraga rotundifolia L.

 

Saxifragaceae

 

Каменоломка луковична

 

Saxifraga bulbifera L.

 

Saxifragaceae

 

Камшик ароматен

 

Agrimonia odorata All.

 

Rosaceae

 

Камшик лечебен

 

Agrimonia eupatoria L.

 

Rosaceae

 

Камфорка монпелийска

 

Camphorosma monspeliaca L.

 

Chenopodiaceae

 

Кандилка обикновена

 

Aquilegia nigricans Baumg. (A. vulgaris L.)

 

Ranunculaceae

 

Катраника

 

Artemisia alba Turra

 

Asteraceae

 

Катушка обикновена

 

Lycopus europaeus L.

 

Lamiaceae

 

Капела

 

Ballota nigra L.

 

Lamiaceae

 

Карамфил унгарски

 

Dianthus pontederae A.Kern.

 

Caryophyllaceae.

 

Кисел трън обикновен

 

Berberis vulgaris L.

 

Berberidaceae

 

Ким гръцки

 

Carum graecum Boiss.et Heldr.

 

Apiaceae

 

Ким обикновен

 

Carum carvi L.

 

Apiaceae

 

Киселец

 

Rumex acetosa L.

 

Polygonaceae

 

Киселица

 

Malus sylvestris Mill.

 

Rosaceae

 

Киселиче обикновено

 

Oxalis acetosella L.

 

Oxalidaceae

 

Киселичник

 

Oxyria digyna (L.) Hill.

 

Polygonaceae

 

Клинавиче изправено

 

Cionura erecta (Marsdenia erecta R.Br.)

 

Asclepiadaceae

 

Клопачка малка

 

Rhinanthus minor L.

 

Scrophulariaceae

 

Козя брада (Кози киселец)

 

Rumex acetosella L.

 

Polygonaceae

 

Козя брада полска (Брадица)

 

Tragopogon pratensis L.

 

Asteraceae

 

Кокеш испански

 

Scorzonera hispanica L.

 

Asteraceae

 

Кокиче елвезиево

 

Galanthus elwesii Hook. (G. maximus Vel.)

 

Amaryllidaceae

 

Кокиче снежно

 

Galanthus nivalis L.

 

Amaryllidaceae

 

Кокошка

 

Isopyrum thalictroides L.

 

Ranunculaceae

 

Колендро лъчисто

 

Bifora tadians Bieb.

 

Apiaceae

 

Коленчица червена

 

Spergularia rubra (L.) J. et C. Prest.

 

Apiaceae

 

Комунига бяла

 

Melilotus alba Med.

 

Fabaceae

 

Комунига индийска

 

Melilotus indica (L.) All.

 

Fabaceae

 

Комунига лечебна

 

Melilotus officinalis (L.) Pal.

 

Fabaceae

 

Конски кестен

 

Aesculus hippocastanum L.

 

Hippocastanaceae

 

Конски ребра (Жаблек)

 

Galega officinalis L.

 

Fabaceae

 

Копитник

 

Asarum europaeum L.

 

Aristolochiaceae

 

Коприва гръцка

 

Urtica urens L.

 

Urticaceae

 

Копривка южна

 

Celtis australis L.

 

Ulmaceae

 

Копър обикновен

 

Anethum graveolens L.

 

Apiaceae

 

Кориандър посевен

 

Coriandrum sativum L.

 

Apiaceae

 

Коча билка обикновена

 

Nepeta cataria L.

 

Lamiaceae

 

Кошутина обикновена

 

Melittis melissophylum L.

 

Lamiaceae

 

Крем петров

 

Lilium martagon L.

 

Liliaceae

 

Кукувича прежда европейска (Кускута, вилина коса)

 

Cuscuta europaea L.

 

Cuscutaceae

 

Кукувича прежда ленена

 

Cuscuta epilinum Weihe

 

Cuscutaceae

 

Кукуряк миризлив

 

Helleborus odorus W. et K.

 

Ranunculaceae

 

Куча лобода бяла

 

Chenopodium album L.

 

Chenopodiaceae

 

Куча лобода, многосеменна (сладка трева)

 

Chenopodium polyspermum L.

 

Chenopodiaceae

 

Куча лобода червена

 

Chenopodium rubrum L.

 

Chenopodiaceae

 

Куча лобода хибридна

 

Chenopodium hybridum L.

 

Chenopodiaceae

 

Кучешко грозде червено

 

Solanum dulcamara L.

 

Solanaceae

 

Кучешко грозде черно

 

Solanum nigrum L.

 

Solanaceae

 

Къклица

 

Agrostemma githago L.

 

Caryophyllaceae

 

Къпина влакнеста

 

Rubus hirtus W. et K.

 

Rosaceae

 

Къпина полска

 

Rubus caesius L.

 

Rosaceae

 

Кървавиче обикновено

 

Bistorta major Gray.

 

Polygonaceae

 

Л

 

Лаваница, жаблек

 

Alisma plantago L.

 

Alismataceae

 

Лаватера тюрингска

 

Lavatera thuringiaca L.

 

Malvaceae

 

Лавровишня лечебна

 

Laurocerasus officinalis Roem.

 

Rosaceae

 

Лазерпициум планински

 

Laserpitium siler L.

 

Apiaceae

 

Лазерпициум широколистен

 

Laserpitium latifolium L.

 

Apiaceae

 

Лайка езичестоцветна

 

Chamomilla suaveolens (Pursh.) Rydb.

 

Asteraceae

 

Лайкучка влакнеста

 

Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. (M. tenuifolia (Kit.)Simk.)

 

Asteraceae

 

Лапад алпийски

 

Rumex alpinus L.

 

Polygonaceae

 

Лапад воден

 

Rumex aquaticus L.

 

Polygonaceae

 

Лапад крайводен

 

Rumex hydrolapathum Huds.

 

Polygonaceae

 

Лапад красив

 

Rumex pulcher L.

 

Polygonaceae

 

Лапад къдрав

 

Rumex crispus L.

 

Polygonaceae

 

Лапад спанаков

 

Rumex patientia L.

 

Polygonaceae

 

Лапад тъполистен

 

Rumex obtusifolius L.

 

Polygonaceae

 

Лапад щитовиден

 

Rumex scutatus L.

 

Polygonaceae

 

Лен слабителен

 

Linum catharticum L.

 

Linaceae

 

Ленивче кръглолистно

 

Lysimachia nummularia L.

 

Primulaceae

 

Лепка

 

Galium aparine L.

 

Rubiaceae

 

Лепка

 

Viscaria vulgaris L.

 

Caryophyllaceae

 

Леска обикновена

 

Corylus avellana L.

 

Betulaceae

 

Липа дребнолистна

 

Tilia cordata Mill. (T. parvifoliaEhrh.)

 

Tiliaceae

 

Липа едролистна

 

Tilia platyphyllos Scop. (T. grandifolia Neilr.)

 

Tiliaceae

 

Липа кавказка (Л. червена)

 

Tilia rubra DC.

 

Tiliaceae

 

Липа сребролистна

 

Tilia tomentosa Moench. (T. argentea Dest.)

 

Tiliaceae

 

Лисичина грудеста

 

Corydalis bulbosa (L.) DC. (C. cava Schweigg.)

 

Papaveraceae

 

Лисичина плътногрудеста

 

Corydalis solida (L.)Swartz.

 

Papaveraceae

 

Лобода розова

 

Atriplex rosea L.

 

Chenopodiaceae

 

Лопатка многогодишна

 

Lunaria rediviva L.

 

Brassiaceae

 

Лопен благороден

 

Verbascum nobile Vel.

 

Scrophulariaceae

 

Лопен гъстоцветен

 

Verbascum densiflorum Bertol. (V. thapsiforme Schrad.)

 

Scrophulariaceae

 

Лопен лечебен

 

Verbascum phlomoides L.

 

Scrophulariaceae

 

Лопен лъжеблагороден

 

Verbascum pseudonobile Stoj. et Stef.

 

Scrophulariaceae

 

Лопен финикийски

 

Verbascum phoeniceum L.

 

Scrophulariaceae

 

Лопен черен

 

Verbascum nigrum L.

 

Scrophulariaceae

 

Лугачка горска

 

Dipsacus fullonum L. (D. sylvestris Huds.)

 

Dipsacaceae

 

Луда краставица, църкало

 

Ecbalium elaterium (L.) A. Rich.

 

Cucurbitaceae

 

Лук кръгъл

 

Allium rotundum L.

 

Liliaceae

 

Лук мечи (Левурда)

 

Allium ursinum L.

 

Liliaceae

 

Лук сибирски

 

Allium schoenoprasum L.(A. sibiricum L)

 

Liliaceae

 

Луличка обикновена

 

Linaria vulgaris Mill.

 

Scrophlariaceae

 

Лъжичина

 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande.

 

Brassicaceae

 

Люляк

 

Syringa vulgaris L.

 

Oleaceae

 

Лютиче езичесто

 

Ranunculus lingua L.

 

Ranunculaceae

 

Лютиче многоцветно

 

Ranunculus polyanthemos L.

 

Ranunculaceae

 

Лютиче огненоцветно

 

Ranunculus flammula L.

 

Ranunculaceae

 

Лютиче отровно

 

Ranunculus scleratus L.

 

Ranunculaceae

 

Лютиче пълзящо

 

Ranunculus repens L.

 

Ranunculaceae

 

М

 

Магарешки бодил късодръжков

 

Carduus acanthoides L.

 

Asteraceae

 

Малина

 

Rubus idaeus L.

 

Rosaceae

 

Маргаритка обикновена

 

Leucanthemum vulgare Lam .(Chrysanthemum leucanthemum L.)

 

Asteraceae

 

Маслинка обикновена

 

Ligustrum vulgare L.

 

Oleaceae

 

Махалебка (Дива череша)

 

Prunus mahaleb L.

 

Rosaceae

 

Мащерка българска

 

Thymus longidentatus (Deg. et Urum.) Ronn. (T. bulgaricum Ronn.)

 

Lamiaceae

 

Мащерка гола

 

Thymus glabrescens Willd.

 

Lamiaceae

 

Мащерка дългостъблена

 

Thymus longicaulis C. Presl.

 

Lamiaceae

 

Мащерка калиерова

 

Thymus callieri Borb.

 

Lamiaceae

 

Мащерка красива

 

Thymus comptus Friv. (T. glaucus Friv.)

 

Lamiaceae

 

Мащерка набраздена

 

Thymus striatus Vahl.

 

Lamiaceae

 

Мащерка планинска

 

Thymus pulegioides L. (T. montana W.K.)

 

Lamiaceae

 

Мащерка сибторпиева

 

Thymus sibthorpii Benth.

 

Lamiaceae

 

Меденик гол

 

Cerinthe glabra Mill

 

Boraginaceae

 

Меденик малък

 

Cerinthe minor L.

 

Boraginaceae

 

Медуница лечебна

 

Pulmonaria officinalis L.

 

Boraginaceae

 

Медуница мека

 

Pulmonaria mollis Wulf. et Horn. (P. mollissima Kern.)

 

Boraginaceae

 

Мекиш

 

Acer tataricum L.

 

Aceraceae

 

Мента блатна

 

Mentha pulegium L.

 

Lamiaceae

 

Мента водна

 

Mentha aquatica L.

 

Lamiaceae

 

Мента дълголистна

 

Mentha longifolia (L.) Huds.

 

Lamiaceae

 

Мента кръглолистна

 

Mentha suaveolens Ehrh. (M. rotundifolia (L.) Huds.)

 

Lamiaceae

 

Мента полска

 

Mentha arvensis L.

 

Lamiaceae

 

Мента обикновена (Джоджен)

 

Mentha spicata L.

 

Lamiaceae

 

Метличина дългоиглеста

 

Centaurea calcitrapa L.

 

Asteraceae

 

Метличина панонска

 

Centaurea pannonica (Heuff.) Simk.

 

Asteraceae

 

Метличина полска

 

Centaurea cyanus L.

 

Asteraceae

 

Метличина рохелова

 

Centaurea rocheliana (Heuff.) Dost.

 

Asteraceae

 

Метличина средиземноморска

 

Centaurea solstitialis L.

 

Asteraceae

 

Мечо грозде

 

Arctostaphylos uvaursi (L.) Spreng.

 

Ericaceae

 

Мехунка

 

Physalis alkekengi L.

 

Solanaceae

 

Мешковица

 

Adoxa moschatellina L.

 

Adoxaceae

 

Минзухар пролетен

 

Crocus chrysanthus Herb.

 

Iridaceae

 

Минзухар есенен

 

Crocus pallasii Bieb.

 

Iridaceae

 

Миризлив бурен кримски

 

Sideritis syriaca L. (S. taurica Steph.

 

Lamiaceae

 

Миризлив бурен обикновен

 

Sideritis montana L.

 

Lamiaceae

 

Миризлива върба

 

Elaeagnus angustifolia L.

 

Elaeagnaceae

 

Миризливка обикновена

 

Anthoxanthum odoratum L.

 

Poaceae

 

Миризливче пъстро

 

Calamintha nepeta (L.) Savi.

 

Lamiaceae

 

Миризливче лечебно

 

Calamintha nepeta (L.) Savi. ssp. glandulosa (Req.) Р.Ball. (C. officinalis Moench.)

 

Lamiaceae

 

Миши уши (Рунянка)

 

Hieracium pilosella L.

 

Asteraceae

 

Мишовка четинолистна

 

Minuartia setacea (Thuill) Hay.

 

Caryophyllaceae

 

Мишорка метличеста

 

Gypsophila paniculata L.

 

Caryophyllaceae

 

Млечка горска

 

Euphorbia amygdaloides L.

 

Euphorbiaceae

 

Млечка градинска

 

Euphorbia peplus L.

 

Euphorbiaceae

 

Млечка мирсинитска

 

Euphorbia myrsinites L.

 

Euphorbiaceae

 

Млечка обикновена

 

Euphorbia cyparissias Host.

 

Euphorbiaceae

 

Млечка пясъчна

 

Euphorbia peplis L.

 

Euphorbiaceae

 

Многолистник класовиден

 

Myriophyllum spicatum L.

 

Haloragaceae

 

Многоредник копиевиден

 

Polystichum lonchitis (L.) Roth.

 

Aspidiaceae

 

Момкова сълза лечебна

 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (P. officinale All.)

 

Liliaceae

 

Момкова сълза многоцветна

 

Polygonatum multiflorum (L.) All.

 

Liliaceae

 

Момина сълза

 

Convallaria majalis L.

 

Liliaceae

 

Монезес едноцветен

 

Moneses uniflora (L.) Gray. (Pyrola uniflora L.)

 

Pyrolaceae

 

Мотовилка

 

Valerianella coronata (L.) DC.

 

Valerianaceae

 

Мразовец есенен (Кърпикожух)

 

Colchicum autumnale L.

 

Liliaceae

 

Мурава бледозелена

 

Pyrola chlorantha Swartz.

 

Pyrolaceae

 

Мурава кръглолистна

 

Pyrola rotundifolia L.

 

Pyrolaceae

 

Мъдрица лечебна

 

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

 

Brassicaceae

 

Мъдрица льозелова

 

Sisymbrium loeselii L.

 

Brassicaceae

 

Мъждрян

 

Fraxinus ornus L.

 

Oleaceae

 

Мъжка папрат

 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott.

 

Aspidiaceae

 

Мъртва коприва бяла

 

Lamium album L.

 

Lamiaceae

 

Мъртва коприва петниста

 

Lamium maculatum L.

 

lamiaceae

 

Мъртва коприва червена

 

Lamium purpureum L.

 

Lamiaceae

 

Н

 

Наваличе

 

Orthilia secunda (L.) House ( Pyrola secunda L.)

 

Pyrolaceae

 

Напръстник вълнест

 

Digitalis lanata Ehrh.

 

Scrophulariaceae

 

Напръстник едроцветен

 

Digitalis grandiflora Mill. (D.ambigua Murr.)

 

Scrophulariaceae

 

Напръстник ръждив

 

Digitalis ferruginea L.

 

Scrophulariaceae

 

Наумка лечебна

 

Cynoglossum officinale L.

 

Boraginaceae

 

Невидимка

 

Coronopus procumbens Gilib.

 

Brassicaceae

 

Нокът обикновен

 

Lonicera xilosteum L.

 

Caprifoliaceae

 

Нузла обикновена

 

Tordylium maximum L.

 

Apiaceae

 

О

 

Обичниче дребно

 

Thalictrum minus L.

 

Ranunculaceae

 

Обичниче жълто

 

Thalictrum flavum L.

 

Ranunculaceae

 

Обичниче кандилколистно

 

Thalictrum aquilegifolium L.

 

Ranunculaceae

 

Облепиха

 

Hippophae rhamnoides L.

 

Elaeagnaceae

 

Огнивче полско

 

Anagallis arvensis

 

Primulaceae

 

Огниче

 

Chenopodium botrys L.

 

Chenopodiaceae

 

Овчарска торбичка обикновена

 

Capsella bursa-pastoris (L.)Medic.

 

Brassicaceae

 

Омайниче градско

 

Geum urbanum L.

 

Rosaceae

 

Омайниче планинско

 

Geum montanum L.

 

Rosaceae

 

Омайниче пълзящо

 

Geum reptans L.

 

Rosaceae

 

Омайниче ручейно

 

Geum rivale L.

 

Rosaceae

 

Омайниче червено

 

Geum coccineum S. et S.

 

Rosaceae

 

Оман ашерсонов

 

Inula aschersoniana Janka

 

Asteraceae

 

Оман германски

 

Inula germanica L.

 

Asteraceae

 

Оман сърцевиднолюспест (Оман бял)

 

Inula helenium L.

 

Asteraceae

 

Оман успореднонишков

 

Inula ensifolia L.

 

Asteraceae

 

Онопордум жълтеникав

 

Onopordum acanthium L.(Onopordon )

 

Asteraceae

 

Онопордум кримски

 

Onopordum tauricum Willd. (Onopordon)

 

Asteraceae

 

Опопанакс четинест

 

Opopanax hispidus (Friv.) Grsb.

 

Apiaceae

 

Опопанакс широколистен

 

Opopanax chironium (L.) Koch.

 

Apiaceae

 

Орехче ливадно

 

Filipendula vulgaris Moench. (F. hexapetala Gilib.)

 

Rosaceae

 

Орехче обикновено

 

Filipendula ulmaria Maxim.

 

Rosaceae

 

Орлова папрат

 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

 

Hypolepidaceae

 

Офика

 

Sorbus aucuparia L.

 

Rosaceae

 

Очанка обикновена

 

Euphrasia rostkoviana Kayne. (E. officinalis L.)

 

Scrophulariaceae

 

П

 

Паричка многогодишна

 

Bellis perennis L.

 

Asteraceae

 

Пача трева обикновена

 

Polygonum aviculare L.

 

Polygonaceae

 

Пача трева пясъчна

 

Polygonum arenastrum Boreau (P. arenarium W.K.)

 

Polygonaceae

 

Папаронка жълта (Жълт мак, Рогатец)

 

Glaucium flavum Crantz.

 

Papaveraceae

 

Папур теснолистен

 

Typha angustifolia L.

 

Typhaceae

 

Паричка

 

Bellis perennis L. (B. hybrida L.)

 

Asteraceae

 

Пелин горчив

 

Artemisia absinthium L.

 

Asteraceae

 

Пелин едногодишен

 

Artemisia annua L.

 

Asteraceae

 

Пелин обикновен

 

Artemisia vulgaris L.

 

Asteraceae

 

Пелин полски

 

Artemisia campestris L.

 

Asteraceae

 

Пелин сантонинов

 

Artemisia santonicum L. ssp.patens (Neilr.)K.Pers. (A. maritima L.)

 

Asteraceae

 

Пелин тънкожилест

 

Artemisia lerchiana Weber

 

Asteraceae

 

Перуанска лайкучка дребноцветна

 

Galinsoga parviflora Cav.

 

Asteraceae

 

Перуника блатна

 

Iris pseudacorus L.

 

Iridaceae

 

Перуника дребна

 

Iris pumila L.

 

Iridaceae

 

Перуника треволистна

 

Iris graminea L.

 

Iridaceae

 

Песъкиня

 

Prunus padus L.

 

Rosaceae

 

Петльово перо керемидесто

 

Gladiolus imbricatus L.

 

Iridaceae

 

Петльово перо обикновено

 

Gladiolus communis L.

 

Iridaceae

 

Пипериче водно

 

Persicaria maculata (Raf.) S. Gray

 

Polygonaceae

 

Пипериче обикновено

 

Persicaria hydropiper (L.) Spach.

 

Polygonaceae

 

Пирински чай

 

Sideritis scardica Grsb.

 

Lamiaceae

 

Пищялка горска

 

Angelica sylvestris L.

 

Apiaceae

 

Пищялка лечебна

 

Angelica archangelica L.

 

Apiaceae

 

Пищялка панчичиева

 

Angelica pancicii Vand.

 

Apiaceae

 

Пиявец (Райграс)

 

Lolium temulentum L.

 

Poaceae

 

Плавун бухалковиден

 

Lycopodium clavatum L.

 

Lycopodiaceae

 

Платантера двулистна

 

Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich.

 

Orchidaceae

 

Платантера зеленоцветна

 

Platanthera chlorantha (Cust.) Rehb.)

 

Orchidaceae

 

Плюскавиче ушно

 

Silene otites (L.) Wibel.

 

Caryophyllaceae

 

Плюскач

 

Colutea arborescens L.

 

Fabaceae

 

Повет обикновен

 

Clematis vitalba L.

 

Ranunculaceae

 

Повет прав

 

Clematis recta L.

 

Ranunculaceae

 

Поветица обикновена

 

Convolvulus arvensis L.

 

Convolvulaceae

 

Подбел

 

Tussilago farfara L.

 

Asteraceae

 

Подрумиче (Бяла Рада) жълто

 

Anthemis tinctoria L.

 

Asteraceae

 

Подрумиче (Бяла Рада) полско

 

Anthemis cotula L.

 

Asteraceae

 

Подсунка обикновена

 

Heliotropium europaeum L.

 

Boraginaceae

 

Подъбиче бяло

 

Teucrium polium L.

 

Lamiaceae

 

Подъбиче луково

 

Teucrium scordium L.

 

Lamiaceae

 

Подъбиче обикновено

 

Teucrium chamaedrys L.

 

Lamiaceae

 

Подъбиче планинско

 

Teucrium montanum L.

 

Lamiaceae

 

Попова лъжичка лукова

 

Thlaspi alliaceum L.

 

Brassicaceae

 

Попова лъжичка полска

 

Thlaspi arvense L.

 

Brassicaceae

 

Порезник бодлив

 

Sesili rigidum W. et K.

 

Apiaceae

 

Порезник кривостъблен

 

Sesili tortuosum L.

 

Apiaceae

 

Пореч австрийски

 

Rorippa austriaca (Crantz.) Bess.

 

Boraginaceae

 

Поточарка горска

 

Nasturtium sylvestris L.

 

Brassicaceae

 

Поточарка лечебна

 

Nasturtium officinalis R. Br.

 

Brassicaceae

 

Прангос ферулов

 

Prangos ferulacea (L.) Lindl.

 

Apiaceae

 

Превара висока

 

Scutellaria altissima L.

 

Lamiaceae

 

Превара копиелистна

 

Scutellaria hastifolia L.

 

Lamiaceae

 

Превара обикновена

 

Scutellaria galericulata L.

 

Lamiaceae

 

Пришница обикновена

 

Prunella vulgaris L.

 

Lamiaceae

 

Прозорче бяло (Очиболец бял)

 

Potentilla alba L.

 

Rosaceae

 

Прозорче горско (Очиболец горски)

 

Potentilla erecta (L.) Rausch.

 

Rosaceae

 

Прозорче мочурно (Очиболец мочурен)

 

Potentilla palustris (L.) Scop.

 

Rosaceae

 

Прозорче пълзящо (Очиболец пълзящ)

 

Potentilla reptans L.

 

Rosaceae

 

Прозорче скално (Очиболец скален)

 

Potentilla rupestris L.

 

Rosaceae

 

Прозорче сребролистно (Очиболец сребролистен)

 

Potentilla argentea L.

 

Rosaceae

 

Пролез едногодишен

 

Mercurialis annua L.

 

Euporbiaceae

 

Пролез многогодишен

 

Mercurialis perennis L.

 

Euphorbiaceae

 

Пропадниче блатно

 

Pedicularis palustris L.

 

Scrophulariaceae

 

Птиче просо

 

Lithospermum officinale L.

 

Boraginaceae

 

Пупалка едроцветна

 

Oenothera liennis L.

 

Onagraceae

 

Пушица влагалищна

 

Eriophorum vaginatum L.

 

Cyperaceae

 

Пушица теснолистна

 

Eriophorum angustifolium Honck.

 

Cyperaceae

 

Пушица широколистна

 

Eriophorum latifolium Hoppe.

 

Cyperaceae

 

Пчелинок обикновен

 

Marubium vulgare L.

 

 

Пчелинок ран

 

Marubium parviflorum Friv. et Mey. (Marubium praecox Lka.)

 

Lamiaceae

 

Пърнар

 

Quercus coccifera L.

 

Fagaceae

 

Пърчовка обикновена

 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.

 

Orchidaceae

 

Р

 

Равнец благороден

 

Achillea nobilis L.

 

Asteraceae

 

Равнец едролистен

 

Achillea grandifolia Friv.

 

Asteraceae

 

Равнец струмски (Р. жълт)

 

Achillea clypeolata Sm.

 

Asteraceae

 

Равнец хилядолистен (Р. бял)

 

Achillea millefolium gr.

 

Asteraceae

 

Разваленка лечебна

 

Parietaria officinalis L.

 

Urticaceae

 

Разваленка лузитанска

 

Parietaria lusitanica L.

 

Urticaceae

 

Ракитовица разклонена

 

Tamarix ramosissima Ledeb.

 

Tamaricaceae

 

Ракитовица четиритичинкова

 

Tamarix tetrandra Pall. et Bieb.

 

Tamaricaceae

 

Ралица източна

 

Consolida hispanica (Costa) Greut. et Burdet. (Dilphinium orientalis Schreb.)

 

Ranunculaceae

 

Ралица обикновена

 

Consolida regalis S.F.Gray. (Delphinium consolida L.)

 

Ranunculaceae

 

Раменка целебна

 

Anthyllis vulneraria L.

 

Fabaceae

 

Ранилист германски

 

Stachys germanica L.

 

Lamiaceae

 

Ранилист горски

 

Stachys sylvatica L.

 

Lamiaceae

 

Ранилист едногодишен

 

Stachys annua L.

 

Lamiaceae

 

Ранилист изправен

 

Stachys recta L.

 

Lamiaceae

 

Ранилист лечебен

 

Betonica officinalis L.(Stachys officinalis (L.) Trev.

 

Lamiaceae

 

Ревен рилски

 

Rheum rhaponticum L.

 

Polygonaceae

 

Резеда жълта

 

Reseda lutea L.

 

Resedaceae

 

Резеда неароматна

 

Reseda inodora Rchb.

 

Resedaceae

 

Резене (Морач)

 

Foeniculum vulgaris Mill.

 

Apiaceae

 

Ресник

 

Actaea spicata L.

 

Ranunculaceae

 

Репей дребен

 

Arctium minus Bernh.

 

Asteraceae

 

Репей сенколюбив

 

Arctium nemorosum L.

 

Asteraceae

 

Репей червенолюспест

 

Arctium tomentosum Mill.

 

Asteraceae

 

Решетка безстъблена

 

Carlina acanthifolia All.

 

Asteraceae

 

Решетка обикновена

 

Carlina vulgaris L.

 

Asteraceae

 

Риган бял

 

Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Link.) Jetswaart (O. heracleoticum L.)

 

Lamiaceae

 

Риган обикновен

 

Origanum vulgare L.

 

Lamiaceae

 

Рокамбол

 

Allium scorodoprasum L.

 

Liliaceae

 

Росен

 

Dictamnus albus L.

 

Rutaceae

 

Росица водна (Милка блатна)

 

Parnassia palustris L.

 

Saxifragaceae

 

Росопас вайлантов

 

Fumaria vaillantii Loisel.

 

Papaveraceae

 

Росопас лечебен

 

Fumaria officinalis L.

 

Papaveraceae

 

Росянка

 

Drosera rotundifolia L.

 

Droseraceae

 

Ружа градинска

 

Alcea rosea L.

 

Malvaceae

 

Ружа лечебна

 

Althaea officinalis

 

Malvaceae

 

Румянка (Свиларка обикновена)

 

Lychnis flos-cuculi L.

 

Caryophyllaceae

 

Руница грудеста

 

Phlomis tuberosa L.

 

Lamiaceae

 

Русалка морска

 

Najas marina L.

 

Najadaceae

 

Ряпа дива

 

Raphanus raphanistrum L.

 

Brassicaceae

 

С

 

Салата компасна

 

Lactuca serriola L.

 

Asteraceae

 

Салеп бледен

 

Orchis pallens L.

 

Orchidaceae

 

Салеп дървеницов

 

Orchis coriophora L.

 

Orchidaceae

 

Салеп маймунски

 

Orchis simia L.

 

Orchidaceae

 

Салеп мъжки

 

Orchis mascula L.

 

Orchidaceae

 

Салеп начленен

 

Orchis morio L.

 

Orchidaceae

 

Салеп обикновен

 

Orchis provincialis Balb.

 

Orchidaceae

 

Салеп опърлен

 

Orchis ustulata L.

 

Orchidaceae

 

Салеп пеперудоцветен

 

Orchis papilionaceae

 

Orchidaceae

 

Салеп пурпурен

 

Orchis purpurea Huds.

 

Orchidaceae

 

Салеп редкоцветен

 

Orchis laxiflora Lam.

 

Orchidaceae

 

Салеп точков

 

Orchis punctulatum Stev.

 

Orchidaceae

 

Салеп тризъбест

 

Orchis tridentata Scop.

 

Orchidaceae

 

Салеп шлемовиден

 

Orchis militaris L.

 

Orchidaceae

 

Салеп шпитцелов

 

Orchis spitzelii Saut. ex Koch.

 

Orchidaceae

 

Самакитка жълта

 

Aconitum licoctonum L.ssp. neapolitanum (Ten.)Nym. (A.Lamarckii Reichenb.)

 

Ranunculaceae

 

Самакитка синя

 

Aconitum variegatum L. (A. cammarum Jacq.)

 

Ranunculaceae

 

Самардала сицилийска

 

Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum (Janka) Stearn. (Allium s.ucrium var. dioscoridis)

 

Liliaceae

 

Самобайка

 

Glechoma hederaceae L.

 

Lamiaceae

 

Самогризка жълтеникава

 

Scabiosa ochroleuca L.

 

Dipsaceae

 

Самодивска трева еленова

 

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyer.

 

Apiaceae

 

Самодивска трева лечебна

 

Peucedanum officinalis L.

 

Apiaceae

 

Сапунче лечебно

 

Saponaria officinalis L.

 

Caryophyllaceae

 

Саркофай обикновен

 

Plumbago europaea L.

 

Plumbaginaceae

 

Свещица блестяща

 

Filago lutescens Jord. (F. germanica L.)

 

Asteraceae

 

Свещица обикновена

 

Filago vulgaris Lam. (F. arvensis L.)

 

Asteraceae

 

Свиларка (Кървавиче)

 

Lychnis coronaria (L.) Desr.

 

Caryophyllaceae

 

Свърбига източна

 

Bunias orientalis L.

 

Brassicaceae

 

Сграбиче лъжесладколистно

 

Astragalus glycyphylloides DC.

 

Fabaceae

 

Сграбиче сладколистно

 

Astragalus glycyphyllos L.

 

Fabaceae

 

Северница валерандова

 

Samolus valerandi L.

 

Primulaceae

 

Седефче

 

Ruta graveolens L.

 

Rutaceae

 

Секирче горско

 

Lathyrus sylvesris L.

 

Fabaceae

 

Секирче грудково

 

Lathyrus tuberosus L.

 

Fabaceae

 

Секирче ливадно

 

Lathyrus pratensis L.

 

Fabaceae

 

Секирче посевно

 

Lathyrus sativus L.

 

Fabaceae

 

Секирче пролетно

 

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

 

Fabaceae

 

Секирче черно

 

Lathyrus niger (L.) Bernh.

 

Fabaceae

 

Секуригера

 

Securigera securidaca (L.) Roth.

 

Fabaceae

 

Силивряк родопски

 

Haberlea rhodopensis Friv.

 

Gesneraceae

 

Синап черен

 

Brassica nigra (L.) Koch.

 

Brassicaceae

 

Синчец обикновен

 

Scilla bifolia L.

 

Liliaceae

 

Синьоглавче обикновено

 

Succisa pratensis Moench.

 

Dipsaceae

 

Синя жлъчка грапавоплодна

 

Cichorium intybus L.

 

Asteraceae

 

Сиротица лечебна

 

Gratiola officinalis L.

 

Scrophulariaceae

 

Склерохлоа

 

Sclerochloa dura (L.) Beaul.

 

Poaceae

 

Скоруша

 

Sorbus domestica L.

 

Rosaceae

 

Скрибка висока

 

Smilax excelsa L.

 

Liliaceae

 

Сладка папрат обикновена

 

Polypodium vulgare L.

 

Polypodiaceae

 

Сладник гол

 

Glycyrrhiza glabra L.

 

Fabaceae

 

Слез горски

 

Malva sylvestris L.

 

Malvaceae

 

Слез дребен

 

Malva pusilla Sin.

 

Malvaceae

 

Слез мускусен

 

Malva moschata L.

 

Malvaceae

 

Слез незабележим

 

Malva neglecta Wallr.

 

Malvaceae

 

Смил

 

Helichrisum arenariun (L.) Moench.

 

Asteraceae

 

Смилче (Бял смил)

 

Filaginella uliginosa (L.) Opiz. (Gnaphalium uliginosum L.)

 

Asteraceae

 

Сминдух гръцки

 

Trigonella foenum-graecum L.

 

Fabaceae

 

Сминдух пълзящ

 

Trigonella procumbens (Bess.) Rchb.

 

Fabaceae

 

Сминдух син

 

Trigonella coerulea (L.) Ser.

 

Fabaceae

 

Смрадлика

 

Cotinus coggygria Scop.

 

Anacardiaceae

 

Смърч обикновен

 

Picea abies (L.) Karst.

 

Pinaceae

 

Солянка европейска

 

Salicornia europaea L.(S. herbacea L.)

 

Chenopodiaceae

 

Спарциум

 

Spartium junceum L.

 

Fabaceae

 

Спиродела многокоренчеста

 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.

 

Lemnaceae

 

Спореж блатен

 

Senecio paludosus L.

 

Asteraceae

 

Спореж дъбовогорски

 

Senecio nemorensis L.

 

Asteraceae

 

Спореж леплив

 

Senecio viscosus L.

 

Asteraceae

 

Спореж перестолистен

 

Senecio othonnae Bieb.

 

Asteraceae

 

Спореж обикновен

 

Senecio vulgaris L.

 

Asteraceae

 

Спореж перестолистен

 

Senecio othonnae Bieb.

 

Asteraceae

 

Спореж якобов

 

Senecio jacobaea L.

 

Asteraceae

 

Сребърник пирински

 

Dryas octopetala L.

 

Rosaceae

 

Срещниче лаксманов

 

Ajuga laxmannii (L.) Benth.

 

Lamiaceae

 

Срещниче обикновено

 

Ajuga chamaepitis (L.) Schreb.

 

Lamiaceae

 

Старо биле (Лудо биле)

 

Atropa belladonna L.

 

Solanaceae

 

Степник салепов

 

Pseudolysimachion orchideum (Crantz)Wraber

 

 

 

(Великденче класовидно)

 

(Veronica spicata L.)

 

Scrophulariaceae

 

Страшник балкански

 

Acanthus balcanicus Heyw. et Richards (A. longifolius Host)

 

Acanthaceae

 

Страшник бодлив

 

Acanthus spinosus L.(A. hirsutus)

 

Acanthaceae

 

Струпейниче

 

Chenopodium vulvaria L.

 

Chenopodiaceae

 

Сусерка

 

Marrubium peregrinum L.

 

Lamiaceae

 

Сълзица средна

 

Briza media L.

 

Poaceae

 

Съсънка бяла

 

Anemone nemorosa L.

 

Ranunculaceae

 

Съсънка горска

 

Anemone sylvestris L.

 

Ranunculaceae

 

Съсънка лютиковидна

 

Anemone ranunculoides L.

 

Ranunculaceae

 

Т

 

Татул

 

Datura stramonium L.

 

Solanaceae

 

Телчарка голяма

 

Polygala major Jacq.

 

Polygalaceae

 

Телчарка обикновена

 

Polygala vulgaris L.

 

Polygalaceae

 

Теменуга влакнеста

 

Viola hirta L.

 

Violaceae

 

Теменуга миризлива

 

Viola odorata L.

 

Violaceae

 

Теменуга трицветна

 

Viola tricolor L.

 

Violaceae

 

Тинтява блатна

 

Gentiana pneumonanthe L.

 

Gentianaceae

 

Тинтява горска

 

Gentiana asclepiadea L.

 

Gentianaceae

 

Тинтява жълта

 

Gentiana lutea L.

 

Gentianaceae

 

Тинтява петниста

 

Gentiana punctata L.

 

Gentianaceae

 

Тинтява пролетна

 

Gentiana verna

 

Gentianaceae

 

Тинтява синя

 

Gentiana cruciata

 

Gentianaceae

 

Тис обикновен

 

Taxus baccata L.

 

Taxaceae

 

Тлъстига бяла

 

Sedum album L.

 

Crassulaceae

 

Тлъстига голяма

 

Sedum maximum (L.) Suter.

 

Crassulaceae

 

Тлъстига лютива

 

Sedum acre L.

 

Crassulaceae

 

Топола черна

 

Populus nigra L.

 

Salicaceae

 

Торилис полски

 

Torilis arvensis (Huds.) Link.

 

Apiaceae

 

Трабузан (Бабини зъби)

 

Tribulus terrestris L.

 

Zygophyllaceae

 

Трепетлика

 

Populus tremula L.

 

Salicaceae

 

Трескавиче лъжливо (Лош вятър) Трескавиче надводниково

 

Kichxia spuria (L.) Dum.

 

Scrophulariaceae

 

(Лош вятър)

 

Kickxia elatine (L.) Dum.

 

Scrophlariaceae

 

Трънка

 

Prunus spinosa L.

 

Rosaceae

 

Тученица обикновена

 

Portulaca oleracea L.

 

Portulacaceae

 

У

 

Урбаличе

 

Glechoma hirsuta W et K.

 

Lamiaceae

 

Урока кръглолистна

 

Bupleurum rotundifolium L.

 

Apiaceae

 

Усойниче италианско

 

Echium italicum L.

 

Boraginaceae

 

Усойниче обикновено

 

Echium vulgareL.

 

Boraginaceae

 

Усойниче червено

 

Echium russicum J. Gmel.(E.rubrum Jacq.)

 

Boraginaceae

 

Ф

 

Френско грозде бодливо

 

Ribes uva-crispa L. (R. glossularia L.)

 

Saxifragaceae

 

Х

 

Хамеспарциум (Прещип)

 

Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs. (Genista sagittalis L.

 

Fabaceae

 

Хвойна казашка (Смрика казашка)

 

Juniperus sabina L.

 

Cupressaceae

 

Хвойна сибирска (Смрика сибирска)

 

Juniperus sibirica Burget.

 

Cupressaceae

 

Хвойна червена (Смрика червена)

 

Juniperus oxycedrus L.

 

Cupressaceae

 

Хвощ блатен

 

Equisetum palustris L.

 

Equisetaceae

 

Хвощ голям

 

Eqisetum telmateia Ehrh. (E. maximum Lam.)

 

Equisetaceae

 

Хвощ горски

 

Equisetum sylvaticum L.

 

Equisetaceae

 

Хвощ мочурен

 

E. fluviatile L. (E. limosum L.)

 

Equisetaceae

 

Хвощ полски

 

Equisetum arvense L.

 

Equisetaceae

 

Хипохерис дългоцветен

 

Hypochaeris radicata L.

 

Asteraceae

 

Хипохерис петнист

 

Hypochaeris maculata L.

 

Asteraceae

 

Хрущялка едногодишна

 

Scleranthus annuus L.

 

Caryophyllaceae

 

Хрущялка обикновена

 

Scleranthus perennis L.

 

Caryophyllaceae

 

Хуперция иглолистна

 

Huperzia inundata (L.) Bernh ex Schrank et Mart.

 

 

(Плаун обикновен)

 

(Lycopodium selago L.)

 

Lycopodiaceae

 

Ц

 

Царска папрат (Осмунда)

 

Osmunda regalis L.

 

Osmundaceae

 

Цикута

 

Cicuta virosa L.

 

Apiaceae

 

Цистозира (кафяво водорасло)

 

Cystoseira barbata (Good. et Wood.)

 

Cystoseiraceae

 

Ч

 

Чадърче дребноцветно

 

Calystegia sepium(L.) Rr.

 

Convolvulaceae

 

Часовниче цикутово

 

Erodium cicutarium (L.) L'Her.

 

Geraniaceae

 

Чашкодрян брадавичест

 

Euonymus verrucosus Scop.

 

Celastraceae

 

Чашкодрян европейски

 

Euonymus europaeus L.

 

Celastraceae

 

Челебитка дамска

 

Nigella damascena L.

 

Ranunculaceae

 

Челебитка полска

 

Nigella arvensis L.

 

Ranunculaceae

 

Челядник кръглоглав

 

Echinops sphaerocephalus L.

 

Asteraceae

 

Чемерика лобелиева (Ч. бяла)

 

Veratrum lobelianum Bernth. (V. album L.)

 

Liliaceae

 

Чемерика черна

 

Veratrum nigrum L.

 

Liliaceae

 

Чер имел европейски

 

Loranthus europaeus Jacq.

 

Loranthaceae

 

Червен кантарион красив

 

Centaurium pulchellum (Swartz)Druce

 

Gentianaceae

 

Червен кантарион обикновен

 

Centaurium erythraea Rafn.

 

Gentianaceae

 

Черновръх обикновен

 

Clinopodium vulgare L.

 

Lamiaceae

 

Черноглавче полско

 

Knautia arvensis (L.) Coult.

 

Dipsacaceae

 

Чернокос сенчест

 

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.

 

Asteraceae

 

Чинар източен

 

Platanus orientalis L.

 

Platanaceae

 

Чифтолистник

 

Zygophyllum fabago L.

 

Zygophyllaceae

 

Чобанка бяла

 

Petasites albus (L.) Gaertn.

 

Asteraceae

 

Чобанка хибридна (Ч. лечебна)

 

Petasites hybridus (L.) Gaertn. (P. officinalis Moench.)

 

Asreraceae

 

Чубрица планинска

 

Satureja montana L.ssp. kitaibelii (Wierzb.) Ball.

 

Lamiaceae

 

Чувен

 

Chenopodium bonus-henricus L.

 

Chenopodiaceae

 

Ш

 

Шапиче анизово

 

Alchemilla anisiaca Wettst.

 

Rosaceae

 

Шапиче ахтарово

 

Alchemilla achtarowii Pawl.

 

Rosaceae

 

Шапиче балканско

 

Alchemilla catachnoa Rothm.

 

Rosaceae

 

Шапиче бъбрековидно

 

Alchemilla reniformis Buser.

 

Rosaceae

 

Шапиче българско

 

Alhemilla bulgarica Rothm.

 

Rosaceae

 

Шапиче ветриловидно

 

Alcemilla flabellata Buser.

 

Rosaceae

 

Шапиче врязанолистно

 

Alchemilla fissa Gunt. et Schum.

 

Rosaceae

 

Шапиче голо

 

Alchemilla glabra Neygenf.

 

Rosaceae

 

Шапиче грациозно

 

Alchemilla gracillima Rothm.

 

Rosaceae

 

Шапиче дълговлакнесто

 

Alchemilla crinita Buser.

 

Rosaceae

 

Шапиче едрозъбчесто

 

Alchemilla grossidens Buser.

 

Rosaceae

 

Шапиче едроцветно

 

Alchemilla gorcensis Pawl.

 

Rosaceae

 

Шапиче жълто-зелено

 

Alchemilla xathochlora Rothm.

 

Rosaceae

 

Шапиче затворенолистно

 

Alchemilla connivens Buser.

 

Rosaceae

 

Шапиче звездоцветно

 

Alchemilla asteroantha Rothm.

 

Rosaceae

 

Шапиче изрязано

 

Alchemilla incisa Buser.

 

Rosaceae

 

Шапиче зеленоцветно

 

Alchemilla viridiflora Rothm.

 

Rosaceae

 

Шапиче кръглозъбчесто

 

Alchemilla subcrenata Buser.

 

Rosaceae

 

Шапиче меколистно

 

Alchemilla mollis (Buser) Rothm.

 

Rosaceae

 

Шапиче нежно

 

Alchemilla gracilis Opiz.

 

Rosaceae

 

Шапиче неразделнолистно

 

Alchemilla indivisa (Buser.) Rothm.

 

Rosaceae

 

Шапиче остродяло

 

Alchemilla acutiloba Opiz.

 

Rosaceae

 

Шапиче павловско

 

Alchemilla pawlowskii Assen.

 

Rosaceae

 

Шапиче планинско

 

Alchemilla monticola Opiz.

 

Rosaceae

 

Шапиче пиренейско

 

Alchemilla pyrenaica Dufour.

 

Rosaceae

 

Шапиче сгънатолистно

 

Alchemilla plicata Gand.

 

Rosaceae

 

Шапиче сиво

 

Alchemilla cinerea Buser.

 

Rosaceae

 

Шапиче сивосинкаво

 

Alchemilla glaucescens Wallr.

 

Rosaceae

 

Шапиче тъполистно

 

Alchemilla obtusa Buser.

 

Rosaceae

 

Шапиче червенодръжково

 

Achemilla erythropoda Juz.

 

Rosaceae

 

Шапиче юмрукчалско

 

Alchemilla jumrukczalica Pawl.

 

Rosaceae

 

Шестил

 

Acer platanoides L.

 

Aceraceae

 

Шипка галска

 

Rosa gallica L.

 

Rosaceae

 

Шипка храсталачна

 

Rosa corymbifera Borkh.

 

Rosaceae

 

Шмак дъбилен

 

Rhus coriaria L.

 

Anacardiaceae

 

Шумкавиче

 

Pulicaria vulgaris Gaerth.

 

Asteraceae

 

Щ

 

Щир бодлив

 

Amaranthus spinosus L.

 

Amaranthaceae

 

Я

 

Ягода горска

 

Fragaria vesca L.

 

Rosaceae

 

Ясен пализиев

 

Fraxinus pallisiae Wilm.

 

Oleaceae

 

Ясен планински

 

Fraxinus excelsior L.

 

Oleaceae

 

Ясен полски

 

Fraxinus oxycarpa Willd.

 

Oleaceae

 

Билки, подправки, лечебни билки и чаеве