Хомеопатия – развита наука и технология, лечебна система

Хомеопатия

Хомеопатията като наука

Хомеопатията е лечебна система, чийто главен принцип е да се лекува дадена болест с извънредно малки дози от такива лекарства, които в големи дози предизвикват в здравия човек явления, подобни на симптомите на тази болест. Наименованието на системата ХОМЕОПАТИЯ е древногръцко - (НОМЕIОS = еднакъв, подобен + РАТНОS = страдание). Исторически данни за тази системаима още от най-древни времена, Индия, Египет, Гърция, Персия. В днешно време хомеопатията е модерно развита наука и технология, която намира приложение в много страни по света. Хомеопатичните лекарствени средства се изготвят в специализирани лаборатории и фабрики и лечението се провежда от специално подготвени лекари хомеопати. Лекарствата се отпускат в специализирани аптеки. Лечебният принцип на ХОМЕОПАТИЯТА е Similia similibus curantur (подобното се лекува с подобно).

Хомеопатични лекарства

Хомеопатичните лекарства се получават чрез извънредно големи разреждания на даден лекарствен вид. Тези разреждания се наричат ПОТЕНЦИИ и означават колко пъти е разредено дадено лекарство. Потенциите се отбелязват с Д(децима) и С (центима), например:Д, = 1:10 потенция или С1 = 1:100 потенция. Степента на потенцията се отбелязва задължително върху опаковката на хомеопатичното лекарствено средство, тъй като тази маркировка има пряко отношение към дозировката на това лекарство.

  1. Капки на Бах, Bach flower, Mustard / Синап / Sinapis arvensis, 20 мл.